Yurtdışı uzun süreli din görevlisi sınav ilanı

Yurtdışı uzun süreli din görevlisi sınav ilanı

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışında görevlendirmek üzere din görevlileri arasından sınavla personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı; yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla faal olarak başkanlık kadrolarında görev yapan personelarasından sınavla din görevlisi​ alacak.

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

DUYURU

(Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı) Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dâhilinde sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

e) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)

g) En az iki yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dinî Yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiîli olarak 5 yıl (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak,

i) Müracaat tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için),

j) 2017, 2018 ya da 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’ndan (MBSTS) 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak,

k) 1. , 2. ve 3. grup ülkeler için asgari başvuru şartlarını taşıyanlardan ilgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar için; sınav son başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 50 (elli) puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır)

l) Aşere Takrib Mezunu olanlar için Başkanlıkça verilen belgeye sahip olmak,

m) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır,

n) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınava müracaat tarihinin son günü itibari ile bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek,

o) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek,

p) Müracaat tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya herhangi bir uzun süreli kursa katılmak üzere planlanmış olmamak,

q) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,

r) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

s) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

t) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

u) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

v) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 16.07.2019 – 09.08.2019 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar;

a) – Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine, – İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, – Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

b) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl Müftülüklerine/Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

c) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi ve DİBBYS (İKYS) yetkilisi sorumlu olacaktır.

f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

g) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;

– Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü,

– Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn,

– Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,

– İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

– Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,

– Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,

– Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,

5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

b. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBST) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

c. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.

d. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünden ilan edilir.

e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatından en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

6. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.

b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçeyi teslim edeceklerdir.

c. Sabıka kaydına dair belgeyi sınava gelirken beraberinde getireceklerdir.

d. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.

e. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

f. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.

g. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8. İLETİŞİM

Yazışma adresi :

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail : d i s i l i s k i l e r @ d i y a n e t . g o v . t r

Telefon : + 9 0 3 1 2 2 9 5 7 6 2 6

Faks : + 9 0 3 1 2 2 8 6 9 7 1 4

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ