Dini Haberlerim

Flaş ! Diyanet 400 Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav İlanı !

Flaş ! Diyanet 400 Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav İlanı !

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav ilanı yayınlandı. 

İlgili ilan ; 

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavlasözleşmeli personel (erkek ve kadındin görevlisi) alınacaktır.

 

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

 

Atama Yapılacak Kadroların
Bulunduğu Yer Unvanı Adedi
Diyanet İşleri BaşkanlığıYurtdışı Teşkilatı Yurtdışı Sözleşmeli Personel

(Din Görevlisi)

400

 

II- Adaylarda Aranan Şartlar

 

 1. İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak(Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
 3. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)en az yetmiş (70)puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilenbir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
 8. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
 9. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,
 10. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
 11. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 12. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

III- Başvuruİşlemleri

 

 1. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar,aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 19.11.2018-17.12.2018tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüneşahsen başvuracaklardır.
 2. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

 

 1. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),
 2. Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır), Dini Haberler
 3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasınınMüşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,
 4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ(denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),
 5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgeninMüşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,
 6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için söz konusu diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafındanonaylı suretive onaylı Türkçe tercümesi,
 1. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ileilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydınınBüyükelçilik/Başkonsolosluktarafından onaylı Türkçe tercümesi,
 1. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçeonaylı fotokopisi,
 2. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçeonaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,Dini Haberler

 

 1. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan vebaşvuru tarihi bitimine kadar ilgili birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesinibaşvuru tarihinin son günümesai bitimine kadar Başkanlığımız ([email protected])elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç12.2018tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde kargo ile göndereceklerdir.
 3. Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik tarafından Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

IV- Sınav İşlemleri

 

 1. Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.
 2. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine yazılı olarak bildirilecektir.Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.
 3. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
 4. Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
 5. İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 6. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular”bölümünden öğrenebileceklerdir.Dini Haberler

 

V- Sınav Konuları

 

a)Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

 

 

 1. b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı KonularıDini Haberler

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

2) Genel Kültür, (30 puan)

3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

 

 

 

 

VI-Sınav İçin Kaynak Eserler

 

SN KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)Dini Haberler
2 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM(DİB Yayınları)
5 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDVYayınları)
6 Riyazü’s-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî
7 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
8 Tefsir Usûlü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDVYayınları)
9 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDVYayınları)
10 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

 

 

VII- Atama İşlemleri

 

 1. Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.
 2. Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.
 3. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.
 4. Atamalar, Ek-4 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.
 5. Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
 6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

 

VIII- Diğer Hususlar

 

 1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

IX- İletişim

Yazışma adresi     :    Diyanet İşleri Başkanlığı

                                 Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

     Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A

         06800 Çankaya ANKARA

 

e-mail                   :    [email protected]

 

Telefon                :    +90 312 295 7563-69

Faks                     :    +90 312 286 97 14

 

EK-5

SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ

İSTİHDAM EDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ

Sıra No Ülke Adı
1 A.B.D.
2 Almanya
3 Avustralya
4 Avusturya
5 Belçika
6 Danimarka
7 Finlandiya
8 Fransa
9 Hollanda
10 İngiltere
11 İsveç
12 İsviçre
13 İtalya
14 Kanada
15 Norveç
16 Afganistan
17 Belarus
18 Etiyopya
19 Gürcistan
20 Hırvatistan
21 İran
22 Japonya
23 K.K.T.C.
24 Kamerun
25 Kosova
26 Litvanya
27 Madagaskar
28 Moritanya
29 Nijerya
30 Özbekistan
31 Rusya
32 Senegal
33 Somali
34 Sudan
35 Tanzanya
36 Ukrayna
37 Zimbabve
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ