Dini Haberlerim

FLAŞ ! Bir Geçici Alım İlanı Daha Yayımlandı !

FLAŞ ! Bir Geçici Alım İlanı Daha Yayımlandı !

Yozgat İl Müftülüğünden Vekil İmam-Hatip / Vekil Müezzin Kayyım sözlü sınav İlanı !

SINAV DUYURUSU
illgi : a) 657 sayıh Devlet Memurlan Kanunu.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği. İmam-Haıiplik ve Müezzin Kayyımlık
Kadrolarına Atama ve Bu Kadrolann Kariyer Basamaklannda Yükselme Yönetmeliği.
c) Diyanet İşleri Başkaıılığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeligi.

İlimiz Merkez ve İlçe Müfttilüklerinde İmam-Hatip veya Müezzin-Kalyım olarak görev yapmakta iken
askerlik, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, ücretsiz izin, geçici görevlendirme, rapor vb. nedenlerle görevden
aynlan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun ve yönetmelikler uyannca yanşma sınavı ile açıktan vekil İmamHatip / vekil Müezzin-Kalyım alımı için sınav yapılacaktır

A_ SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
l- 657 saylı Devlet Memurlan Karıununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığl Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
“Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3- Vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin-Kalryımlık için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Hafız olup Lise veya dengi okul mezunu olanlar vekil Müezzin-Kalryımlık için miiracaat edebilir.
5- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınaırıdan 60 (altmış) ve iizeri puan almış olmak.
6- İmam Hatip / Müezzin Kalyırnlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak. (kişinin beyanı)

B-BAŞ\.IJRU iÇIN GEREKLi BELGELER:
l- Ek-1 form dilekçe (İl ve İlçe Müftiilfülerinden temin edilecek.)
2- 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
C_BAŞVURU IŞLEMLERI:
l_ Miiracaatlar 2210312019 Cuma günü başlayacak olup, en geç 0510412019 Cuma günü saat 17:00’akadar
istenen belgelerle birlikte şahsen İl ve İlçe Müftiiliiklerine yapılacak, belirtilen tarih ve saaüen sonra
müracaatlar kabul edilmeyecektiı.
2- Belgeleri eksik olan adaylann miiracaatlan kabul edilmeyecektir.
D_SINAV İşrevı-ıni:
l- Sınav sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır.
2- Sınava girmeye hak kazanan adaylann sınav tarihi ve yeri, başwruların tamamlanmasındarı sonra İlimiz
Müftülüğü www.yozgat.diyanet.gov.tr adresinde ilaı edilecektir.
3_ Adaylaı, sınava gelirken T.C. kimlik belgesi, pasaport veya ehliyet den birini yanlannda
bulunduracaklardır.
4- İlan ediien tarihte sınava katıimayanlar sınav hakkrnr kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hak]<ı
verilmeyecektir.

E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA işı-ıııreRi:
1_ Sınav sonuçlan, sınavlann bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Mtlftltilgrimtlztln
www.yozgat.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3- Başanlı sayılanlardan en yüksek puandan başlamak üzere açıktan vekil İmam-Hatip / vekil Müezzin,
Kalryım kadrosuna ataması yapılacaktır.
4_ Puanların eşit olması halinde sıralama 20l8 yılı KPSS (DHBT) puanr yüksek olana, bu puanın da eŞit
olması halinde, hafizlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaklır.
5_ Sınav sonucuna göre Müftiilfüçe teklifedilen görev yeri (geçerli mazeret hariç) her ne şartla olursa olsun
kabul edilmediği takdirde bir sonraki aday görevlendirilecel«ir ve görev yerini kabul etmeyen adaya diğer
kazanan adaylara teklifyapıldıktan sonra tek_rar teklifhakkı verilebilecektir.
F_ SINAVI Ia\ZA\IANIIP ATAMASI YAPILACAK OLANLARDAN iSTENECEK BELGELER:
1- T.C. Kimlik No’lu nüfus ciizdanı fotokopisi.
2- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
3- Varsa hafizlık belgesi aslı ve fotokopisi.
4- Askerlik BelgesiAdli Sicil Kaydı
5- Vesikahk fotoğraf (4 adet)

ilk Mtıracaat Tarihi: 22.03.20l9 Cuma
Son Müracaat Tarihi:05.04.20l9 Cuma

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ