Dini Haberlerim

DÖRT MEZHEBE GÖRE HAC VE UMRE

DÖRT MEZHEBE GÖRE HAC VE UMRE

Dini Haberlerim Online DHBT & MBSTS Sınavları çok yakında sizlerle …. 

 

HACCIN ŞARTLARI

 YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

1-Müslüman olmak

2-Akıllı olmak

3-Buluğ olmak

4- Beden ve malî imkânın olması (istitâat)

 

EDA ŞARTLARI

1- Sağlıklı Olmak.

2- Yol Güvenliği.

3- Ârızî Bir Engelin Bulunmaması.

4- Kadınlara Özel İki Şart.

 

Kadınlara Özel İki Şart

Birinci şart:

Hanefî mezhebine göre: Haccedebilmek için seferîlik hükümlerinin uygulanacağı bir mesafeyi katetmek durumunda olan kadınlar tek başlarına hac yolculuğuna çıkamazlar.

 

Şâfiî mezhebine göre: Katedilecek mesafeden ziyade yol emniyeti ve kadınların güvenliği esas alındığından koca veya başka bir mahremin bulunması şart koşulmamış, bunun yerine kadınların bunu sağlayacak şekilde -ağırlıklı görüşe göre üç kadının yer aldığı- bir grup oluşturmaları yeterli görülmüştür. Bununla birlikte iki kadının hatta kendini güvenlik içinde hissediyorsa bir kadının -sadece- farz olan hac görevini yerine getirmek için tek başına yola çıkması câiz görülmüştür.

 

Mâlikî mezhebine göre: Kocası veya bir mahremi bulunmayan yahut ücretle bile olsa kendisiyle birlikte hacca gelmeyen bir kadın, güvenli bir kafile ile birlikte, bu kafilede başka kadınların bulunup bulunmaması dikkate alınmaksızın hac yolculuğuna çıkabilir.

 

İkinci şart:

Sadece boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup, “beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmaları”dır.

 

Hanefî mezhebine göre: Eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartıdır.

——————————————————————————————————————————-

GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir.

Bu şartlar;

 1. a) Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek
 2. b) Özel vakit
 3. c) Özel mekân

 

İhramın Rükünleri

 1. Niyet
 2. Telbiye

 

Hanefî mezhebine göre: İhramın, niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü vardır. Bunlardan birini terkeden kimse ihrama girmiş olmaz.

 

Diğer üç mezhebe göre: İhrama girmiş olmak için sadece niyet yeterlidir.

 

Niyet.

Niyet hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmek de müstehaptır.

 

Hanefîler’e göre: Bu durumdaki bir kimsenin tavafa başlamadan önce yapacağı ibadetin hac mı yoksa umre mi olduğunu belirlemesi yeterlidir. Şayet bu belirlemeyi yapmadan tavafa başlayacak olursa umre için ihrama girmiş olur. Tavaf yapmadan doğruca Arafat’a çıkıp vakfe yapacak olursa bu ihramı hac için olur ve yaptığı hac da ifrad haccı olur

 

Şâfiî mezhebine göre: Bu durumda, hac ve umre ile ilgili menâsikten herhangi birine, meselâ tavafa başlamadan önce niyetteki belirsizliğin giderilmiş olması gerekir. Aksi halde yapılan törenler hac veya umre olarak değer kazanmaz. Çünkü bir ibadet ancak niyetle yapılabilir.

 

İhrama Girme Zamanı.

Hac ayları girmeden hac menâsikinden hiçbiri yapılamaz.

 

Hanefî ve Mâlikîler’e göre: Mekruh olmakla birlikte henüz hac ayları başlamadan ihrama girmek câizdir. Çünkü onlara göre ihram, haccın rüknü değil sıhhat şartıdır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi şartın yerine getirilmesi için vaktin girmesi gerekmez.

 

Şâfiî mezhebin’e göre: İhram şart değil, rükün sayıldığı için hac aylarından önce, hac için ihrama girilemez. Hac aylarından önce ihrama girildiği takdirde, bu ihram umre ihramı olarak geçerli olur.

 

Umre yapmanın özel bir vakti olmadığından umre için her zaman ihrama girilebilir.

 

Harem Bölgesine İhramsız Girmek

Hanefî ve Mâlikîler’e göre: Her ne maksatla olursa olsun doğrudan Harem bölgesine, meselâ Mekke’ye gidecek olan Âfâkýler’in, mîkat sınırını geçmeden ihrama girmeleri gerekir. Çünkü ihram, bu kutsal bölgeye saygı için vâcip kılınmıştır.

 

Şâfiî mezhebine göre: Hac ve umre kastı olmadıkça uzaklardan gelenlerin (Âfâkı) Harem bölgesine ihramsız girmeleri vâcip değil, müstehaptır.

 

İhramın Vâcipleri

 1. Mîkat sınırını ihramsız geçmemek.
 2. İhram yasaklarından sakınmak.

————————————————————————————————————————–

HACCIN RÜKÜNLERİ (Farzları)

Hanefîler’e göre: Üç farzı vardır

1-İhram

2-Arafat vakfesi

3-Ziyaret tavafı

 

Mâlikîler’e göre: Bu üç farz yanında sa‘y de farzdır ve dördü birden haccın rükünlerini oluşturur.

 

Şâfiîler’e göre: Bunlara saçları kısaltmayı veya tıraş etmeyi (halk veya taksîr) ilâve ederek rükün sayısını beşe çıkarmışlar ve bu rükünler yerine getirilirken bir kısmında (ilk üçünde) sıraya riayet etmenin de farz (rükün veya şart) olduğunu söylemişlerdir. Rükünlerin tamamı, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefâret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması veya haccın kazâsı gerekir.

 

Vakfenin Geçerli Olmasının Şartları

Vakfenin geçerli (sahih) olabilmesinin iki şartı vardır.

 1. Hac için ihramlı olmak
 2. Vakfeyi özel (belirli) yer ve zamanda yapmak.

 

Vakfenin Zamanı

Zilhiccenin 9. arefe günü

 

Hanefîler’e göre: Arefe günü gündüz Arafat’ta bulunanların, mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmamaları vâciptir. Mazeretsiz olarak ayrılan kimse, henüz güneş batmadan bu bölgeye tekrar dönerse, bir şey gerekmez; aksi halde ceza (dem) gerekir. Fakat gündüz Arafat’ta bulunmayıp güneş battıktan sonra gelenlere bir ceza gerekmez.

 

Şâfiîler’e göre: Güneş batmadan ayrılanlara da ceza gerekmez.

 

Mâlikî mezhebine göre: Gecenin bir cüzünde Arafat’ta bulunmak vakfenin sıhhat şartıdır. Güneş batmadan Arafat’tan ayrılıp bir daha dönmeyen kişinin haccı bâtıl olur. Gündüzün çok az da olsa bir kısmında Arafat’ta bulunmak Mâlikîler’e göre vâciptir. Süresi içinde kısa da olsa bir müddet Arafat’ta bulunamayanlar hacca yetişememiş olurlar. Daha sonraki senelerde yeniden haccetmeleri gerekir.

————————————————————————————————————————–

Cem‘-i takdîm:

Ebû Hanîfe’ye göre: Bu namazların cem‘-i takdîm ile kılınabilmesi için;

 1. a) Arefe günü hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmak,
 2. b) Mescid-i Nemîre’de cemâat-i kübrâ ile kılmak gerekir.

Aksi halde her namaz kendi vaktinde kılınır.

 

Diğer üç mezhep ile Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre: Arefe günü hac için ihramlı olanların Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarını, ister Nemîre Mescidi’nde ister çadırlarda, ister cemaatle, ister münferit olarak cem‘-i takdîm ile kılmaları sünnettir.

 

Tavafın Sahih Olmasının Şartları

 1. 1. Tavafın Vaktinde Yapılması
 2. 2. Niyet
 3. 3. Tavafın Mescid-i Haram’ın İçinde, Kâbe’nin Etrafında Yapılması
 4. 4. Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak

 

Tavafın Vakti

Hanefî ve Mâlikîler’e göre: Ziyaret tavafının vakti bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan itibaren başlar.

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Ziyaret tavafının vakti, arefe günü gece yarısından itibaren başlar. Ziyaret tavafı ilk vaktinden sonra her zaman yapılabilirse de;

 

Ebû Hanîfe’ye göre: Bu tavafın kurban kesme günlerinde, yani bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar yapılması vâciptir.

 

Mâlikîler’e göre: Zilhiccenin sonuna kadar yapılması vâciptir. Mazeretsiz olarak daha sonraya bırakılırsa ceza (dem) gerekir.

 

Şâfiî ve Hanbelîler ile Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre: Ziyaret tavafının bayramın ilk üç gününde yapılması vâcip değil, sünnettir. Mazeretsiz olarak daha sonra yapılması mekruh ise de ceza gerekmez.

 

Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak

Hanefîler’e göre: Şavtların çoğunu yani en az dördünü yapmış olmak tavafın geçerlilik şartı olup son üç şavt yapılmayacak olursa, tavaf sahih olur, fakat farz ve vâcip tavaflarda eksik kalan her şavt için ceza gerekir.

 

Diğer üç mezhebe göre: Yedi şavtın hepsi rükün olup bütün şavtlar yapılmadığı takdirde tavaf sahih olmaz.

——————————————————————————————————————————-

HACCIN VÂCİPLERİ

Hanefî mezhebinde haccın aslî vâcipleri

1-Sa‘y

2-Müzdelife’de vakfe

3-Şeytan taşlama

4-Halk veya taksir

5-Vedâ tavafı

 

Bunlardan sa‘y ile halk veya taksir, hem hac, hem de umrede vâciptir. Diğer üçü ise umrede yoktur.

 

SA‘Y

Hanefî mehebine göre: Hac ve umrenin vâciplerinden.

 

Diğer üç mezhebe göre: Haccın rükünlerindendir.

 

Hanefî, Şâfi, ve Mâlikilere göre: Sa‘yde niyet sünnet

 

Hanbelîler’e göre: Şarttır.

 

Müzdelife Vakfesinin Zamanı

Hanefîler’e göre: Bayramın birinci günü (10 Zilhicce) tan yerinin ağarmaya başlamasından (fecr-i sâdık) güneşin doğmasına kadar olan süredir.

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Gecenin yarısından itibaren güneşin doğuşuna kadar geçen süredir. Gece yarısı, güneşin batışı ile güneşin doğuşu arasındaki sürenin ortasıdır.

 

Mâlikîler’e göre: Arefe günü akşamı güneşin batışından bayram sabahı güneşin doğuşuna kadar olan süre

 

Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem‘-i Te’hir ile Kılınması

Hanefîler’e göre: Vâcip

 

Şâfiîler’e göre: Sünnett

 

**Cem‘-i takdîm ve cem‘-i te’hir ile kılınan namazlarda, iki farz arasında başka namaz kılınması mekruhtur. Bu sebeple akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmaz. Yatsının son sünnetiyle vitir kılınır. İki vaktin namazı bir tek ezan ve bir tek ikametle kılınır. Yatsı namazı için ayrıca ezan ve ikamet gerekmez.**

 

Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları

Hanefîler’e göre: Atılan şeyin taş, kurumuş çamur gibi üzerinde teyemmüm yapılması câiz olan bir madde olması gerekir.

 

Diğer üç mezhebe göre: Atılan şey mutlaka taş olmalıdır.

 

Şeytan Taşlama Zamanı

Hanefî ve Malikîlere göre: Bayramın birinci günü fecr-i sâdıktan sonra

 

Şafiî ve Hanbelîlere göre: Gece yarısından bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan süredir.

 

Bayramın Birinci Günü (10 Zilhicce)

Bu günde yalnız Akabe Cemresi’ne yedi taş atılır.

 

Bayramın İkinci ve Üçüncü Günleri (11-12 Zilhicce)

Bu günlerin her birinde her üç cemreye yedişer olmak üzere toplam 21 taş atılır. Bu iki günde taş atma zamanı, zeval vaktinde başlar.

 

Hanefîlere göre: Ertesi gün fecr-i sâdıka kadar

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Bu günlerle ilgili taşlamanın süresi de bayramın ilk günü gibi teşrîk günlerinin sonuna kadardır.

 

Malikîlere göre: Güneşin batmasına kadar devam eder.

 

Bayramın Dördüncü Günü (13 Zilhicce)

Ebû Hanîfe’ye göre: Bayramın dördüncü günü taş atma zamanı fecr-i sâdıkta başlar. Ancak taşların henüz güneş doğmadan atılması mekruh, güneşin doğuşundan zevale kadarki sürede câiz, zevalden sonra atılması ise sünnettir.

 

İster edâ, ister kazâ olsun, bayramın dördüncü günü güneşin batmasıyla taş atma süresi sona erer.

 

Atılacak Taş Sayısı

Bayramın birinci günü, sadece Akabe Cemresi’ne 7 (yedi) taş atılır, diğer iki cemreye taş atılmaz.

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise, Küçük Cemre’den başlamak üzere, sıra ile her üç cemreye, günde yedişerden 21 olmak üzere üç günde 63 taş atılır. Bayramın birinci günü atılan yedi taş da eklenirse taşlamada atılan toplam taş sayısı 70 olur.

 

Vaktinde Atılamayan Taşların Kazâsı

Hanîfe ve İmam Mâlik’e göre: Vaktinde atılamayan taşlar, taşlama süresi içinde kazâ edilse de cezası düşmez.

 

Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre: Taş atma süresi içinde kazâ edildiği takdirde cezası düşer.

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Vaktinde atılamayan taşlar bayramın dördüncü günü güneş batmadan önce atıldığı takdirde, kazâ değil, eda sayılır. Gecikmeden dolayı ceza da gerekmez.

———————————————————————————————————————————-

SAÇLARI TIRAŞ ETMEK veya KISALTMAK

Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik’e göre: Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadarki süre içinde yapılması vâciptir. Daha sonraya geciktirilmesi durumunda ceza (dem) gerekir.

 

Şâfiî ve Hanbelîler ile Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre: Bu vecîbenin bayramın ilk üç gününde yapılması vâcip değil, sünnettir Geciktirilmesi mekruh ise de ceza gerekmez.

 

Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre: İster hac, ister umre için olsun, saçları tıraş etmenin veya kısaltmanın yeri Harem bölgesidir. Harem bölgesi dışında yapılması sahih ise de vâcip terkedildiği için ceza gerekir.

 

Ebû Yûsuf ve İmam Züfer’e göre: Bu vecîbenin Harem bölgesinde yapılması vâcip değil, sünnettir.

 

Tıraş Edilecek veya Kısaltılacak Saçın Miktarı

Hanefîler’e göre: Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vâcip olan miktar, başın en az dörtte birindeki saçlardır.

 

Şâfiîler’e göre: Vâcibin ifası için üç tel saçın tıraş edilmesi veya kısaltılması yeterlidir.

 

Mâlikî ve Hanbelîler’e göre: Saçların tamamının tıraş edilmesi veya kısaltılması vâciptir.

—————————————————————————————————————————-

VEDÂ TAVAFI

Vâcip Olmasının Şartları

 1. Haccetmiş olmak.
 2. Hacceden kişinin Âfâki olması.
 3. Kadınlar, Mekke’den ayrıldıkları esnada aybaşı veya loğusalık halinde olmamak.

 

Hanefîlere göre: Vedâ tavafının Mekke’den ayrılırken yapılması daha faziletli ise de önceden yapmak da câizdir.

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Vedâ tavafı Mekke’den ayrılırken yapılır. Aksi halde iadesi gerekir.

 

Mâlikîler’e göre: Vedâ tavafı vâcip değil sünnettir.

 

Hac Hutbeleri

Hacla ilgili olarak üç hutbe vardır.

1-Birinci hutbe Zilhiccenin 7. günü Mekke’de, Harem-i şerif’te öğle namazından önce okunur.

2-İkinci hutbe, arefe günü Arafat’ta Nemîre Mescidi’nde zevalden sonra cem‘-i takdîm ile kılınan öğle ve ikindi namazlarından önce, cuma hutbesinde olduğu gibi, arada oturularak iki hutbe halinde okunur.

3-Üçüncü hutbe ise, bayramın 2. günü öğle namazından önce Mina’da Mescid-i Hayf’ta irad edilir.

————————————————————————————————————————-

UMRE

Hanefî ve Mâlikîler’e göre: Müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir.

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Farzdır.

 

Umrenin Farz ve Vâcipleri

Hanefîler’e göre: Umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir.

İhram: Şart

Tavaf: Rükün

 

Şâfiî ve Hanbelîler’e göre: Bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa‘y ve tıraş birer rükündür.

 

Mâlikîlere göre: ihram, tavaf, sa‘y : Rükün

Tıraş: Vâcip

 

Umrenin Zamanı

Hanefîlere göre: “Teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur.

 

Diğer üç mezhebe göre: Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür.

 

Mâli kîler’e göre: Haccedenler, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar umre yapamazlar.

 

Şâfiîler’e göre: Vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

—————————————————————————————————————————-

YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

1-İfrad haccı   – – – – – (kurban kesmez, dilerse keser)

2-Temettu‘ haccı – – -(kurban keser)

3-Kırân haccı  – – – –  -(kurban keser)

 

İfrad Haccı: Umresiz yapılan hacdır.

Temettu‘ Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır.

Kırân Haccı: Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır.

————————————————————————————————————————–

HAC ve UMRE ile İLGİLİ KURBANLAR

Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman

 

Temettu‘ ve kırân hedyleri

Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre: Bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan itibaren kesilir.

 

Daha önce kesilmesi câiz olmaz; aksi halde iadesi gerekir.

Bunların eyyâm-ı nahr denilen kurban kesme günlerinde (bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan, üçüncü

günü güneş batıncaya kadarki süre içinde) kesilmesi

 

Ebû Hanîfe’ye göre: Vâcip;

 

Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre: Sünnettir.

 

Mazeretsiz olarak eyyâm-ı nahrda kesilmezse

Ebû Hanîfe’ye göre : Daha sonra biri kazâ, biri de ceza olarak iki kurban gerekir.

 

Mâlikî ve Hanbelîler’e göre: Eyyâm-ı nahrdan sonra kesilen temettu‘ ve kırân hedyleri kaza olarak kesilmiş olur fakat ceza gerekmez.

 

Şâfiîlere göre: Temettu‘ ve kırân hedylerinin, eyyâm-ı nahrda kesilmesi sünnet ise de bunlar ceza hedyi sayıldığı için ihrama girdikten sonra olmak şartıyla (eyyâm-ı nahrdan önce veya sonra) her zaman kesilebilir.

 

Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre: Eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri), bayramın 3. günü güneş batıncaya kadar olmak üzere üç gün

 

Şâfiîler’e göre: 4. gün güneş batıncaya kadar dört gündür.

————————————————————————————————————————-

HAC ve UMRENİN CİNAYETLERİ

Hac ve Umrenin Bozulmasına Yol Açan ve Kazâ Edilmesini Gerektiren Cinayetler

Arafat vakfesinden sonra fakat ilk tahallülden önce -yani tıraş olup ihramdan çıkmadan önce- cinsel ilişkide bulunmakla da

 

Hanefîlere göre: Bu durumda haccın bozulmayacağını, fakat ceza olarak bir sığır veya deve kurban edilmesi gerektiğini söylerler.

 

Diğer üç mezhebe göre: Hac bozulur.

 

Umre için ihrama girildikten sonra umre tavafının en az dört şavtı yapılmadan cinsel ilişkide bulunmak

 

Hanefîler’e göre: Umrenin bozulmasına yol açar. Bozulan umre bırakılmayıp tamamlandıktan sonra ihramdan çıkılması, daha sonra bunun kazâ edilmesi ve işlenen cinayet sebebiyle bir koyun veya keçi kurban edilmesi gerekir.

 

Deve veya Sığır Kesmeyi (Bedene) Gerektiren Cinayetler

Hanefîler’e göre: Arafat’taki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, yani henüz tıraş olmadan, cinsel ilişkide bulunmakla hac geçerli olur ve kaza gerekmez.

 

Diğer üç mezhebe göre: Hac fasit olur, kazası gerekir.

 

Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Cinayetler

Hanefîler dışındaki üç mezhebe göre: Hadesten tahâret, tavafın sıhhat şartı olduğundan,

cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf sahih olmaz.

—————————————————————————————————————————–

İHSÂR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Hanefîler’e göre :Düşmanın engellemesi, savaş sebebiyle yolların kapanması, hastalık, parasız kalmak, kadının yanındaki mahreminin ölmesi gibi, hac yolculuğunu ve dolayısıyla tavaf ve vakfeyi önleyen her türlü engel, ihsâr sebebi sayılır.

 

Şâfiîler’e göre : İhsâr, ancak düşmanın engellemesiyle meydana gelir.

 

İhsar Sebebiyle İhramdan Çıkma

Hanefîler’e göre: İhsâr hedyi de, diğer hedy kurbanları gibi, ancak Harem bölgesinde kesilir.

 

Şâfiîler’e göre: İhsârlı kişinin bulunduğu yerde kesilir.

 

Hanefîler’e göre: İhsâr durumuyla karşılaşan kişi, Harem bölgesi dışında ise, kesilme vaktini belirleyerek Harem bölgesinde kendi adına ihsâr kurbanı kestirir. Kurbanın kesilmesiyle tıraş olmasa bile, ihramdan çıkmış sayılır.

 

Şâfiîler’e göre: Tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmaz. Henüz ihsâr hedyi kesilmeden ihramdan çıkılır veya ihram yasakları yapılırsa ceza gerekir.

 

İhsar Sebebiyle Yapılamayan Menâsikin Kazâsı

Hanefîler’e göre:

1- Hac için ihrama girenler, bir hac ve bir umre kazâ ederler.

2- Kırân haccı için ihrama girmiş olanlar, bir hac ve iki umre kazâ ederler.

3- Umre için ihrama girmiş olanlar ise, sadece bir umre kazâ ederler.

 

Şâfiîler’e göre: Hangisi için ihrama girilmişse ancak onun kazâsı gerekir.

——————————————————————————————————————————–

FEVÂT

Hanefîler’e göre: Haccı fevt olan kimselerin ayrıca kurban kesmeleri gerekmez.

 

Diğer üç mezhebe göre: Kazâ edilen hacda kurban kesmek vâciptir.

____________________________________________________________________________________________________________________

Şavt: Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp bir tur dönmeye, (Her bir devire “şavt” denir)

İfâda tavafı: Ziyaret tavafı

İstilâm: Hacerülesved’i selâmlamak

Remel: Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve çabuk yürümektir.

Metâf: Tavaf alanı

Remy-i cimâr: Şeytan taşlama

İhsâr: Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması.

Fevât: Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır.

————————————————————————————————————————–

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ