Dini Haberlerim

Diyanet’ten Atama Ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personele Önemli Duyuru !

Diyanet’ten Atama Ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personele Önemli Duyuru !

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personelle ilgili çok önemli duyuru yayınladı.

 

İşte o duyuru ;

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;

1. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 01 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
yapmaları,
2. Yukarıda zikredilen unvanlardaki personelden nakil talebinde bulunanların
Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu” nu, ilçe
müftülerinin ise buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu” nu doldurarak
müracaatta bulunmaları,
3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,
4. Mazeret sebebiyle nakil talebinde bulunacak olanların, mazeretlerine ilişkin belgeleri
ilgili sisteme yüklemeleri ayrıca Başkanlığa göndermemeleri,
5. Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak sınıf ve grup hizmetine tabi personelden
01 Haziran 2018 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının
değerlendirileceği,
6. Nakil talebinde bulunacak personelin ancak sistem üzerinde tanımlı olan münhal/münhal
hale gelebilecek yerleri tercih edebileceği,
7. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen bazı yerlere atama
yapılabileceği veya bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,
8. Atama onay tebliği yapılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve
63 üncü maddelerinde zikredilen süreler içerisinde (Ramazan ayını dikkate alarak) eski
görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlamaları gerektiği, aksi takdirde ikinci bir yazışma
yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemlerin yapılacağı,
9. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
aşağıda belirtilen veya personeli ilgilendiren diğer maddeleri de dikkate alarak talepte
bulunmaları,

Hususları ilgililere önemle duyurulur.

Not:
1-Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.
2-Atama ve Nakil Talebinde bulunacak personel kendi kullanıcı adı ve şifresi ile dibbys.diyanet.gov.tr adresine girerek müracaatlarını yapacaklardır.

 

ATAMA VE NAKİL TALEBİNDE BULUNURKEN ÖNCELİKLİ OLARAK DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN MADDELER

1. MADDE 20 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı
tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi
olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.
(2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu
unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde
bulunamazlar.
2. MADDE 22 – (1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere
bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından
azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl
uzatılabilir.
(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
3. MADDE 23 – (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi
personelin de bütün sınıflarda çalışması esastır.
(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar,
çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son görev
yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.
4. MADDE 24- (2) İl müftü yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki
esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı
atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il
müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.
b) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna
bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.
c) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak
atanabilir.
5. MADDE 25 – (1) İlçe müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe
müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.
b) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde
toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.
c) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere
atanabilir.

6. MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri
aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu
bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü,
ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine
atanabilir.
b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde
asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce
görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan
ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki ilçelerine
atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini
tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya
ikinci sınıf ilçelerine atanabilir.Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile
cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.
b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar,
grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere
veya bu illerin ilçelerine atanabilir.
7. MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer
değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme,
aşağıdaki hallerde yapılır:
(7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile
belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20
nci maddesinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
8. MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme
isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:
a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer
değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu
çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde
tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu
tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye
atanabilir.
b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği
memurun;
1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması
veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması
durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla hizmet
ihtiyacı duyduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon
sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, atanması
suretiyle yapılabilir.
4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi
ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen
çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması
suretiyle yapılabilir.
6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu
kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde
eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet
akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde
sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca
yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aile birliği mazereti sebebiyle nakil isteğinde
bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.
8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aile birliği mazeretine bağlı olarak yer
değiştirme talebinde bulunamazlar.
c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine
dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla
yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit
altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi
gerekir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında
adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir
başka yere atanabilir.
(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur,
mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.
Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan
memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını
tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer
değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.
9. MADDE 39 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk
oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü
olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan
gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın
Başkanlığın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir
defadan fazla yararlanılamaz.
(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının
engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme
suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik
durumuna uygun olması esastır.
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik
durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
10. MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış
olanların kazanılmış hakları saklıdır.
İlgililere duyurulur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ