Dini Haberlerim

Diyanet Mülakatlara Hazırlık – 115 Tecvid & Kıraat Soru-Cevap

Diyanet Mülakatlara Hazırlık – 115 Tecvid & Kıraat Soru-Cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı Kaynak Kitaplar Özetleri – Copy Baskı

 

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
6-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
7-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
8-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
9-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
10-Huruf-u İstila : ض , ظ, ق
10-Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkan harf “Hemze” dir.
11-“Tekasür” suresinin başındaki hemze Kat’ hemzesidir.
12-Sekte olan sureler: Yasin,Mutaffifin,Kehf
13-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
14-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.
15-Harflerin sıfatları:”Hems,Safir ve Kalkale” dir.
16-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere “Kat’ hemzesi” denir.
17-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
18-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.
19-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
20-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
21-Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye “Es-Seb’u’t-tıval” denir.
22-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır.
23-Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan,açık ve belirgin hatalı okuyuşa “Lahn-i Celi” denir.
24-Harfi medden sonra gelen,asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde “Fer’i Med” denir.
25-Vakf-ı mutlak secavend harflerinden ط harfiyle gösterilir.
26-Hemze ile başlayan kelimelerde,kendisi ile başlanınca okunan fakat kendinden önce harekeli bir harf gelince okunmayan hemzelere “Hemze-i Vasl” denir.
27-Mahrec veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğama “İdğam-ı Mütekaribeyn” denir.
28-“Tehdit ve ibret ifade eden sözlerin geçtiği yerlerde” Kur’an tilaveti esnasında Ref’i savt yapmak uygun olmaz.

 

 

 

1) İftitah tekbirinde AAALLAH veya EKBAAR uzatılarak okumanın hükmü nedir?
İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz bozulur.

2) İftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir?
İftitah tekbiri ve namaz geçerli olur. Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır.

3) Kıraat yaparken hiç ses çıkmaksızın sadece dudakları kıpırdatmakla kıraat yerine getirilmiş olur mu?
Hayır olmaz

4) Musalli Es-samed yerine Es-semed okusa namazı bozulur mu?
Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.

5) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu?
Evet bozulur.

6) Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin son ilahi kitap olarak vahyediliş sebeplerinden biridir?
a) Önceki kitapların anlaşılmasındaki güçlükler
b) Önceki kitaplara inananların sayıca yeterli olmayışı
c) Önceki kitaplara ulaşılması ve okunmasındaki güçlükler
d) Önceki kitapların taşıdığı mesajın yeterince yayılamamış olması
e) Önceki peygamberlerine vahyettiği mesaja ulaşmanın imkânının kalmamış olması
Doğru cevap: E

7) Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dini yalanlar
b) Yetimi itip kakar
c) Savurganlıktan kaçınmaz
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
e) Namazlarında gösteriş yapar
Doğru cevap: C

8) “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah işlerse onun cezasını görecektir.”
“Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir, bugün asla zulüm yoktur.”
Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki iman esaslarından hangisi ile ilgilidir?
a) Allah’a iman
b) Peygamberlere iman
c) Kitaplara iman
d) Kaza ve kadere iman
e) Ahirete iman
Doğru cevap: E

9) Medd-i lazım kaç kısma ayrılır ve medd-i lazımın hükmü nedir?
a) 3 – Farz
b) 4 – Vacib
c) 5 – Caiz
d) 6 – Müstehap
e) 7 – Vacib
Doğru cevap: B

10) Kur’an-ı Kerim’in toplanmasının ve bir kitap haline getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) İslam’ın sınırlarının genişlemesi
b) Farklı milletlerden olanların İslam’a girmeleri
c) Yemame savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
d) Sıffın savaşında birçok Kur’an hafızının şehit edilmesi
e) Yazı bilenlerin çoğalması
Doğru cevap: D

11. Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?
a) Tefsir bi’d-diraye
b) Tefsir bi’r-rivaye
c) Tefsir bi’l-işare
d) Tefsir bi’r-rey
e) Tefsir bi’l-iktiza
Doğru cevap: B

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbabu’n-nüzul
b) Kur’an’ın Müteşabihleri
c) Cerh ve Ta’dil
d) Huruf-u Mukatta
e) Garibu’l-Kur’an
Doğru cevap: C

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerimi, diğer kutsal kitaplardan farklı kılan özelliklerden biri değildir?
a) Tahrif edilmemesi
b) Belli bir millete değil, tüm insanlara gelmesi
c)Peygamberimize indiği şekliyle elimize ulaşması
d) İnsanları tevhide ve Allah’ın birliğine çağırması
e)Dinamik hüviyetiyle tüm çağlara seslenmesi
Doğru cevap: D

14. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mü’min Suresi
b) Mü’minün Suresi
c) Furkan Suresi
d) Araf Suresi
e) Enbiya Suresi
Doğru cevap: B

15. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hümeze Suresi
b) Adiyat Suresi
c) Tin Suresi
d) Karia Suresi
e) Münafikun Suresi
Doğru cevap: A

16-
I.Yusuf Suresi
II.İsra Suresi
III.Ahzab Suresi
IV.Hac Suresi
Yukarıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki mevcut tertibine göre sıralanışı nasıldır?
a) II, I, IV, III
b) I, II, IV, III
c) III, II, I, IV
d) II, III, IV, I
Doğru cevap: B

17.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbabu’n-nüzul
b) Sebeb-i Vürud
c) Huruf-u Mukatta
d) Garibu’l-Kur’an
Doğru cevap: B

18.Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?
a)Tefsir bi’d-diraye
b)Tefsir bi’r-rivaye
c)Tefsir bi’l-işare
d)Tefsir bi’r-rey
Doğru cevap: B

19- Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine bir örnektir?
a) Zemahşerî Tefsiri
b) Beydâvî Tefsiri
c) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri
d) İbn Kesîr Tefsiri
Doğru cevap: D

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a) Kur’an-ı Kerim’de kapalı ifade yoktur.
b) Müteşabih ifadeler hakikatini bilemeyeceğimiz durumları anlatmaktadır.
c) Kur’an-ı Kerimin ifadelerinin hepsi açıktır.
d) Nass kapalı bir ifade türüdür.
Doğru cevap: B

21. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
Doğru cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur?
a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler
Doğru cevap: A

23. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl”
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
Doğru cevap: B

24. 1. Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali b. Ebî Talib
b) Abdurrahman b. Avf
c) Zeyd b. Sabit
d) Abdullah b. Ömer
Doğru cevap: C

25. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
a) Ümmü’l-kitap
b) Mesânî
c) Kitap
d) Ümmü’l-kurrâ
Doğru cevap: D

26. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene
b) Cabir b. Abdullah
c) Abdullah b. Revâha
d) Muaviye b. Ebî Süfyân
Doğru cevap: B

27. Aşağıdakilerden hangisi en son
nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?

a) يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)
b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)
c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)
d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)
Doğru cevap: A

28. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl
d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf
Doğru cevap: A

29. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?
a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sureler
d) Cihad hükümleri içeren sureler
Doğru cevap: D

30. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir.
b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu zannedilen ayetlere denir.
d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
Doğru cevap: B

31. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
a) Müteşabih
b) Vücuh
c) Nezâir
d) Müteradif
Doğru cevap: B

32. Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
a) İşârî tefsir
b) Hermonatik
c) İlhâdî tefsir
d) Semantik
Doğru cevap: C

33. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
d) Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
Doğru cevap: B

34. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu’
b) Burhân-ı innî
c) Burhân-ı limmî
d) Burhân-ı fıtrî
Doğru cevap: C

35. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
a) Tevrat
b) İncil
c) Zebur
d) Matta
Doğru cevap: A

36. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy
ne zaman gelmeye başlamıştır?
a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
Doğru cevap: A

37. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz
b) Îcâz
c) Veciz
d) Mu’ciz
Doğru cevap: B

38. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
Doğru cevap: C

39. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi
b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi
d) Nasr suresi
Doğru cevap: D

40. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
Doğru cevap: B

41. Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn
b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin
d) Kitabü’n-ma’lûm
Doğru cevap: C

42. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap,
b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm, Azîm
d) Azîz, Hakîm, Muhît
Doğru cevap: D

43. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
a) Ayet
b) Sure
c) Mucize
d) Burhan
Doğru cevap: A

44. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser
b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs
d) Bakara, Kevser
Doğru cevap: D

45. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?
a) 6666
b) 6616
c) 6316
d) 6236
Doğru cevap: D

46. Meâl nedir?
Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.

47. Tefsir nedir?
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

48. Mushaf Ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

49. Mukâbele Nedir?
Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.

50. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
51. Hurf’u Seb’a nedir?
Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

52.Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
Mücadele suresi.

53. Hangi surenin başında besmele yoktur?
Tövbe suresi.

54. Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Tecvid

55. Ayet el Kürsi hangi surededir?
Bakara suresinde.

56. Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
Medine’de.

57. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
Bakara suresi 282. Ayetidir.

58. Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti
üzerine yazılmıştır?
Kıraatı Asım

59. Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi kimdir?
Seyyit Kutup

60. İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Nur suresi ayet 11 ve 12.

61. Tıvâl-ı mufassal , Evsât-ı mufassal ,Kısâr-ı mufassal nedir?
Tıvâl-ı mufassal; uzun sûrelerdir. “Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler bu grupta yer alır. Evsât-ı mufassal; orta uzunluktaki sûrelerdir. Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûrelerbu grupta yer alır.Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır.

62. Mahreçleri bir sıfatları farklı olan iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda hangi tecvid kuralı meydana gelir?
İdgam-ı Mütecaniseyn

63. İzhar harfleri kaç tanedir?
6 tanedir: ا ح خ ع غ ه

64. Kalkale’yi tarif edin, harfleri kaç tanedir?
Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir
Harfleri 5 tanedir: ب ج د طق

65. Medine’de son inen sure hangisidir?
Nasr

66.Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?
Hz. Musa

67. Her ayetinde Allah c.c lafzı olan sure hangisidir?
Mücadele

68. Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Emeviler Döneminde

69. Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze
kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?
Mukabele

70. Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdi?
Zeyd bin Sabit

71. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?
Hizb

72. Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?
Uzatmadan okumayı

73. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?
Hadr

74. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen
ilme ne denir?
Tecvid ilmi

75. Med harfi kaç tanedir?
3 tanedir. ا – و – ى

76. İhfa’yı tarif edin. Harfleri kaç tanedir?
Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra ihfâ harflerinden(ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص ض، ط، ظ، ف، ق، ك) biri gelirse ihfâ olur. Harfleri 15 tanedir

77. Meddi Muttasıl’ın hükmü nedir? Kaç elif miktarı uzatılır?
Uzatmak vaciptir. 4 elif uzatılır

78. Meddi Munfasıl’ın hükmü nedir? Kaç elif miktarı uzatılır?
Caizdir. 4 elif miktarına kadar uzatılabiir. Yani isteyen 2-3-4 elif uzatabilir

79. Meddi Lin’i tarfi edin, harfleri kaç tanedir?
Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa “medd-i lîn” olur
Harfi 2 tanedir. و – ى

80. İdgam-ı meal gunne harfleri kaç tanedir?
4 tanedir. ونمى

81. İdgam-ı meal gunne harfleri kaç tanedir?
2 tanedir . ر ل

82. Lafzatullah nasıl okunur?
Allah isminden önceki harfin harekesi “ötre “veya “üstün” ise kalın okunur. Önceki harfin harekesi “esre” ise ince okunur.

83. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
Sıfat denir

84. Sebeb-i med kaç tanedir?
2 tanedir. Hemze ve sükun’dur.

85. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
Revm

86. Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı
uzatılır?
1 elif miktarı uzatılır.

87. Tul ne demektir?
Medleri en uzun ölçü ile okumak

88. Sükûn nedir?
Harekesizliktir, alâmeti cezmdir.

89.Sükûn-u Lâzım nedir?
Vakıf hâlinde de vasıl hâlinde de değişmeyen, mevcut sükûndur. Yâni “vakfen ve vaslen sâbit olan sükûn”dur.

90. Medd-i Lazım’ı açıklayın?
Med harflerinden biri ve sebeb-i medden sükûn-u lâzım aynı kelimede yan yana bulunursa medd-i lâzım olur. وَلاَالضَّالِّينَ، الحَاقَّةُ، تَأمُرُونَ
Meddi Lâzım 4 çeşittir:
1.Meddi Lâzım Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime): مُدْهَامَّتَانِ – حَادٌّ
2.Meddi Lâzım Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime):آلانَ
3.Meddi Lâzım Harf-i Musakkale (şeddeli harf): اَلَمطَسَمَ،
4.Meddi Lâzım Harf-i Muhaffefe (cezimli harf):ص، صَادٌ، اَلَم
91. Med harflerinin birinden sonra, sebeb-i med olan ârız sükûn gelirse medd-i ârız olur: يَعْلَمُونَنَسْتَعِينُ، . Bir eliften fazla uzatılması câizdir.
92. İşmâm nedir? Tarif ediniz.
Sükûndan sonra ötreye işâret etmek üzere dudakları önde yummaktır. Dolayısıyla işmâm sadece ötrede yapılır. İşmâmda ses yoktur. Harekeyi duyma imkânına sahip olamayanlar, işmâmdaki dudak hareketi sayesinde harekeyi anlama imkânı elde ederler.
93. İklâb nedir?
Tenvîn veya sâkin nûn’dan sonra ب gelirse, ب’den önce gelen tenvînin nûn’u veya sâkin nûn’u, م’i gunneli okumaya iklâb denir.
94. Sekte nedir, açıklayınız?
Sekte, nefes almadan bir elif miktârı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kur’ân’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır.

1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde: قَيِّمًا — عِوَجًا
2- Yâsîn Sûresi’nin 52. âyetinde: هَذَا—مَرْقَدِنَامِنْ

3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde: رَاقْ — وَقِيلَ مَنْ
4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde: رَانَ—كَلاَّ بَلْ

95. Okuyuş şekillerini açıklayınız.
a) Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı düşünerek, bütün tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ düşünülür.
96. Kur’an-ı kerim’deki bazı duraklar bulunuyor. Bunları tarif ediniz.
Bunlara secavend işaretleri denir.Ayetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.

mim durağı- Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.
tı durağı-Mutlak vakıf: Durmak gerekir
cim durağıCâiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak daha iyidir.
ze durağı-Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek daha iyidir.

sad durağı-Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.
lamelif durağı-Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.

Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur’an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.

97. Kur’an-ı kerimde bazı işaretlerin anlamları;

Med-Kasr işaretleri
Med işareti hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.

Kasr işareti hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.

Vasl işareti
Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.

Katı’ işareti
Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.

Vasıl nûnu
Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.

Harfi
Kur’an-ı Kerîm’de harfiyle yazıldığı halde gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.

98. Kur’ân’ın son inen sûresi hangisidir?
Nasr sûresi.

99. Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini söyleyiniz:
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)

100. Kur’an’ın muhtevası nedir?
1) Îtikâd.
2) İbâdetler.
3) Muâmelât.
3) Ukubât.
4) Ahlâk.
5) Nasîhat ve Tavsiyeler.
6) Va’d ve Vaîd.
7) İlmî Gerçekler.
8) Kıssalar ve Duâlar.

101. Mekkî Sûreler’in özellikleri nelerdir?
Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.

102. Medenî Sûreler’in özellikleri nelerdir?
Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder

103. Sebeb-i Nüzûl ne dmektir?
Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebidir.

104. Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı nedir?
Arz.

105. Seb’u’t-Tıvâl sureler hangilerdir?
Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.

106. Muhkem ayet ne demektir?
Açık ifâdeli âyetlerdir

107. Müteşâbih ayet ne demektir?
Birden fazla anlama gelen ayetlerdir

108. Tefsir çeşitlerini söyleyin, örnek gösteriniz:
1- Rivâyet Tefsiri: Kur’ân-ı Kerîm’deki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamberimizin sünneti veya Ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sûr veya naklî tefsir de denir. Örnek olarak;
Taberî: Câmiu’l Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân;
Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’ân;
Beyzâvî: Medînetü’l-Menzil;
İbn-i Kesîr: Tefsîru’l Kur’ânü’l Azîm;
Süyûtî: ed-Dürru’l Mensûr;

2- Dirâyet Tefsîri: Akla ve yoruma dayalı tefsirlerdir. Rasûlallah’tan gelen rivâyetler esas alınarak, Kur’ân-ı Kerîm’in lisân bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kûl, re’y tefsîri ve te’vîl de denir. Örnek olarak;
Zemahşerî: el-Keşşâf;
İbn Kuteybe: Te’vilü’l Müşkilü’l-Kur’ân;
Şevkânî: Fethu’l Kadîr.

109. Bir elif miktarı ne kadar uzatılır?
Bir parmak kaldıracak kadar geçen süre kadar uzatılır

110. Sekte Kur’an’ da kaç yerde bulunur?
4 yerde bulunur; Kehf, Yasin, Kıyame, Mutaffifin surelerinde bulunur.

111. Hükmürra ne demektir?
-Ra- harfinin durumuna göre ince yada kalın okunması demektir.

112. . Bazı surelerin başında buluna elif-lam-mim- gibi harflere ne denir?
Huruf-u Mukatta (Mukatta harfleri) denir.

113. Kaç surenin başında Huruf-u Mukatta bulunur?
27 surenin başında bulunur.

114. Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda hangi tecvid kuralı meydana gelir?
İdgâm-ı Misleyn

115. Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Yasin

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ