Dini Haberlerim

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete !

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete !

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazete yayınlandı.

5 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30909

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Başkanlıkça yapılacak Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınların hazırlanması, incelenmesi, işlenmesi ve basılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Eser: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan her nevi fikir ve sanat ürününü,

ç) Genel Müdür: Dini Yayınlar Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünü,

e) İşlenme: 5846 sayılı Kanunda tanımlanan işlenme eserini,

f) İşletme: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

g) Kontrol teşkilatı: Başkanlık tarafından ihale edilen işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş komisyonu,

ğ) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu

MADDE 4- (1) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan yardımcısının başkanlığında Genel Müdür, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Kuruldan bir üye, Genel Müdürlük daire başkanlan ve Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdüründen müteşekkil bir Yayın Kurulu oluşturulur.

 

(2) Başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde Genel Müdür, Yayın Kuruluna başkanlık eder. Yayın Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdür tarafından belirlenecek daire başkanlığınca yürütülür.

 

Toplantı ve karar

 

MADDE 5- (1) Yayın Kurulu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Yayın Kurulu Başkanımn tarafı çoğunluk sayılır. Kararlar, Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yayın Kurulunun görev ve yetkileri

 

MADDE 6- (1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Başkanlık yayınlarının daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için yayın politikaları oluşturmak.

 

b) Başkanlık yayın ilkelerini belirlemek.

 

c) Yayın programlan ve bütçe imkanlanna uygun olarak yayınların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

 

ç) Başkanlık kütüphanesi için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayınlanan basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınlann satın alınması veya abone olunması hususundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.

 

d) İhtiyaç duyulan alanlarda eser hazırlatmak üzere ödüllü veya ödülsüz yanşma açılması, bu yanşmalann başvuru şekli, yanşma şartlan, yanşmada derece alanlara verilecek ödülün türü ve miktan, ödemeye ilişkin usul ve esaslan belirlemek.

 

e) Başkanlıkça ücretsiz dağıtılacak eserler hakkında tavsiye karan almak.

 

f) Yabancı dil ve lehçelerde yayınlanmış eserlerden Türkçe’ye, Türkçe yayınlanmış eserlerden diğer dil ve lehçelere tercümesi yapılacak eserler hakkında tavsiye karan almak.

 

(2) Yayın Kurulu, gerek gördüğünde uzman kişi ve kuruluşlardan görüş isteyebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme Komisyonları ve İnceleme Esaslan

Basılı yayınlar inceleme komisyonu

 

MADDE 7- (1) Basılı yayınlar inceleme komisyonu, Genel Müdürlüğün onayı ile ilgili daire başkanımn başkanlığında en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İhtiyaca göre birden fazla komisyon kurulabilir.

 

(2) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

 

Basık yayınlar inceleme komisyonunun görevleri

 

MADDE 8- (1) Basılı yayınlar inceleme komisyonu, Başkanlıkça yayınlanacak basılı eserlerin incelemesini yapar ve ihtiyaç duyduğunda uzman kişi veya kuruluşlardan görüş ister.

 

(2) Komisyon, inceleme sonucuna göre Eser İnceleme Komisyonuna veya Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna gönderilmesi gereken eserleri belirler. Sahibine iadesine karar verilenleri gereği için ilgili daire başkanlığına gönderir.

 

Basılı yayınlar inceleme komisyonunun inceleme esasları

 

MADDE 9- (1) Basılı yayınlar inceleme komisyonu eserleri;

 

a) Başkanlık yaym ilkelerine uygun olup olmadığını,

 

b) Başkanlığın hizmet alanlarına katkı sağlayıp sağlamadığını,

 

c) Sade ve anlaşılır bir dil ile yazılıp yazılmadığını, eser çeviri ise çevirinin hatasız ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını,

 

ç) Türüne göre, tekniğine uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını,

 

d) Resim, grafik, tablo, harita ve benzeri eserlerin uygun olup olmadığını,

 

e) Eserin yayımlanmasını isteyen ve daha önce yayınlanıp yayınlanmadığım beyan eden dilekçenin bulunup bulunmadığım,

 

f) Bilgisayar ile yazılmış, iki nüsha halinde çıktısı alınmış ve elektronik ortama kaydedilmiş olarak teslim edilip edilmediğini,

dikkate alarak inceler.

 

Süreli yayınlar inceleme komisyonu

MADDE 10- (1) Süreli yayınlar inceleme komisyonu, Genel Müdürlüğün onayı ile ilgili daire başkanınm başkanlığında en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İhtiyaca göre birden fazla komisyon kurulabilir.

(2) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

 

Süreli yayınlar inceleme komisyonunun görevleri

MADDE 11- (1) Süreli yayınlar inceleme komisyonu, Başkanlıkça yayımlanan süreli yayınlarda yer alacak yazı, resim, şekil ve çizgileri inceler, bunların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. İhtiyaç duyduğunda, konunun uzmanı kişi veya kuruluşlardan görüş ister.

 

(2) Komisyon, 5846 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki esaslara göre, yazılarda kısaltmalar, çıkartmalar veya düzeltmeler yapabilir.

 

Süreli yayınlar inceleme komisyonunun inceleme esasları

 

MADDE 12- (1) Süreli yayınlar inceleme komisyonu, eserleri 9 uncu maddede yer alan esaslara göre inceler.

 

(2) İnceleme sonucunda eserin;

 

a) Aynen yayını uygun görüldüğü takdirde üzerine “Yayınlanması Uygundur” ibaresi,

b) Gerekli düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapıldığı takdirde üzerine “Yapılan Değişikliklerle Yayınlanması Uygundur” ibaresi,

c) Yayınlanması uygun görülmediği takdirde üzerine “Yayınlanması Uygun Görülmemiştir” ibaresi yazılır ve üyelerce paraflanır. Farklı görüş sahibi olanlar ayrıca kanaatini belirtir.

 

(3) Hakemli bir dergi olan Diyanet İlmi Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler; İlmi Dergi İnceleme Komisyonu tarafından Başkanlık yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun görülenleri çift taraflı kör hakem sistemi uygulanarak inceletilir. Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakemden de “Yayımlanabilir” görüşü alınması gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda her iki hakemden de “Yayımlanabilir” görüşü alan makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına; hakemlerden birisi tarafından olumsuz görüş belirtilmesi halinde ise makalenin üçüncü bir hakeme gönderilip gönderilmemesine Diyanet İlmi Dergi Yayın Kurulu karar verir.

 

Radyo ve televizyon yayınlan inceleme komisyonu

MADDE 13- (1) Radyo ve televizyon yayınlan inceleme komisyonu, Genel Müdürlüğün onayı ile ilgili daire başkanının başkanlığında en az üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. İhtiyaca göre birden fazla komisyon kurulabilir.

(2) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

 

Radyo ve televizyon yayınlan inceleme komisyonunun görevleri

 

MADDE 14- (1) Radyo ve televizyon yayınlan inceleme komisyonu, Başkanlıkça veya kamu kurum ve kuruluşlan ile prodüksiyon firmalarınca hazırlanan/hazırlattınlan yayın, proje ve eserlerin incelemesini yapar.

(2) İhtiyaç halinde görüşlerinden yararlanılmak üzere uzman kişi ve kuruluş temsilcisini komisyona davet eder.

(3) Komisyon, inceleme sonucuna göre radyo ve televizyon yayın kuruluna gönderilmesi gereken eserleri belirler. Uygun görülmeyen proje ve eserleri sahibine iade edilmek üzere ilgili daire başkanlığına gönderir.

 

Radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonunun inceleme esasları

MADDE 15- (1) Radyo ve televizyon yayınlan inceleme komisyonu proje, program, sinopsis veya senaryolan;

 

a) Toplumu din konusunda aydınlatmaya yönelik olup olmadığını,

b) Dini ve milli kültürümüzü geliştirici ve koruyucu mahiyette olup olmadığını,

c) Başkanlığın hizmet ve yayın politikasına uygun olup olmadığını, ç) Başkanlık personeli için yardımcı ve yol gösterici olup olmadığım,

d) Yayın tekniğine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını,

e) Sanat değeri taşıyıp taşımadığım, dikkate alarak değerlendirir.

 

Eser yayın kurulu

 

MADDE 16- (1) Eser yayın kurulu, Başkanlığın onayı ile Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdürlük daire başkanlan ve Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürünün de yer aldığı yedi üyeden oluşur.

(2) Eser yayın kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Kararlar, ilgili başkan yardımcısının onayı ile uygulamaya konulur. Sekretarya hizmetleri Genel Müdür tarafından belirlenecek daire başkanlığınca yürütülür.

 

Eser yayın kurulunun görevleri

 

MADDE 17- (1) Eser yayın kurulu, Başkanlıkça yayımlanacak Türkçe ve yabancı dil ve lehçelerde basılı yayınları 9 uncu maddede yer alan esaslara göre inceler. İnceleme sonucunda eserin Başkanlıkça yayınlanıp yayınlanmayacağına veya dini bakımdan daha teferruatlı incelenmek üzere Kurula şevkine karar verir.

(2) Kurulun verilen süre içerisinde incelemeyi sonuçlandıramaması halinde, eser yayın kurulu nihai incelemeyi yaparak eserin basımının uygun olup olmadığına karar verir. Basımı uygun görülür ise basılmak üzere Başkanlık makamının onayına sunulmasına karar verir.

(3) İhtiyaç duyduğunda, konunun uzmanı kişi veya kuruluşlardan görüş alır.

(4) Eser yayın kurulu, incelenen eseri icaplarına göre gereği yapılmak üzere ilgili daire başkanlığına gönderir.

 

Diyanet İlmi Dergi yayın kurulu

 

MADDE 18- (1) Diyanet İlmi Dergi yayın kurulu, Başkanlığın onayı ile ilgili Başkan yardımcısının başkanlığında Genel Müdür ve ilgili daire başkanı ile kariyer uzman ve üstü düzeyinde personelin yer aldığı yedi üyeden oluşur.

(2) Diyanet İlmi Dergi yayın kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve uygulamaya konulur. Sekretarya hizmetleri ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

 

Diyanet timi Dergi yayın kurulunun görevleri

MADDE 19- (1) Süreli yayınlar inceleme komisyonundan gelen makalelerin Diyanet İlmi Dergide yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.

(2) Karar verilen makaleleri gereği yapılmak üzere ilgili daire başkanlığına gönderir.

 

Radyo ve televizyon yayın kurulu

MADDE 20- (1) Radyo ve televizyon yayın kurulu, Başkanlığın onayı ile ilgili Başkan yardımcısının başkanlığında Genel Müdür ve ilgili daire başkanı ile kariyer uzman ve üstü düzeyinde personelin yer aldığı yedi üyeden oluşur.

(2) Radyo ve televizyon yayın kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve uygulamaya konulur. Sekretarya hizmetleri ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

(3) Radyo ve televizyon yayın kurulu, ihtiyaç duyduğunda konunun uzmam kişi veya kuruluşlardan görüş alır.

 

Radyo ve televizyon yayın kurulunun görevleri

MADDE 21- (1) Radyo ve televizyon yayın kurulu, radyo ve televizyon inceleme komisyonundan gelen proje/programlann radyo ve televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.

(2) Radyo ve televizyon yayın kurulu, incelediği proje ve programlan gerektiğinde Kurul veya Mushaflan İnceleme ve Kıraat Kuruluna sevk edebilir.

(3) Radyo ve televizyon yayın kurulu, karar verdiği proje/programlan icaplanna göre gereği yapılmak üzere ilgili daire başkanlığına gönderir.

(4) Yapımcı, yönetmen veya yapım asistanı tarafından genel bütçeden yapılmak üzere içyapım olarak teklif edilen projeleri değerlendirir.

(5) Yayın dönemi içerisinde yayınlanan programların içerik, bölüm sayısı, izlenebilirlik ve sunucu performanslarını değerlendirerek format, içerik, sunucu değişikliği ile programların devamına ya da yayından kaldırılmasına karar verir.

(6) İlgili daire başkanlığınca, bir yayın dönemini kapsayacak şekilde kanalın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak hazırlanan taslak yayın akış prototipine son şeklini verir.

 

Radyo ve televizyon yayınları

MADDE 22- (1) Başkanlık, televizyonda, radyoda veya dijital ortamda yayınlamak, ücretsiz dağıtmak veya piyasaya sunmak üzere her çeşit sesli, görüntülü yayın hazırlayabilir veya hazırlatabilir. Radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olarak hazırlanacak bir protokol/sözleşme ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapılabilir.

Yapım onayı

MADDE 23- (1) Radyo ve televizyon yayın kurulu veya Kurul tarafından yayınlanması uygun görülen sesli, görüntülü eser ve işlenmelerin yapımı, ilgili daire başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleşir.

 

Program izleme ve kontrol

MADDE 24- (1) Radyo ve televizyon yayınlarını inceleme komisyonunun denetiminden geçmiş ve yayınlanabilir onayı almış radyo ve televizyon programlan, yayma girmeden önce Radyo ve Televizyon Daire Başkanınm teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilen personel tarafından 15 inci maddede belirlenen kriterler doğrultusunda son kez gözden geçirilerek; yayınlanmak üzere ilgilisine, yayınlanmasını uygun görmediği yayınlan ise gerekçelerini de belirtmek suretiyle ilgili daire başkanına gönderir.

(2) Canlı yayınlar ile Başkanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlannca televizyon ve radyolarda yayınlanmak üzere hazırlanacak sinevizyon, spot ve benzeri faaliyetler bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Yayınlarının Hazırlanması ve Basımı

Yayınların hazırlanması

 

MADDE 25- (1) Yayınlanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilen eserlerden başka, Genel Müdürlükçe de şartları ve özellikleri tespit edilmek suretiyle, telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar ile fotoğraf, hat, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motifler gibi yazılı, sesli, görüntülü eserler veya işlenmeler ile radyo ve televizyon programlan hazırlatılabilir, Mushaf-ı Şerif ve cüzleri yazdınlabilir.

(2) Hazırlanan eserler yayını için karar alınmak üzere ilgili komisyona, Mushaf-ı Şerif ve cüzler ise Mushaflan İnceleme ve Kıraat Kuruluna gönderilir.

(3) Basılı, süreli, sesli, görüntülü her çeşit eser veya işlenmelerin bütün aşamalannda hizmet satın alınabilir.

 

Basım onayı

MADDE 26- (1) Yayınlanması uygun görülen yazılı eser ve işlenmelerin basımı, ilgili daire başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleşir.

Şartnamelerin hazırlanması ve ihalenin yapılması

MADDE 27- (1) Basılacak esere ilişkin teknik özellikleri içeren basım onayı, ihalesi yapılmak üzere İşletmeye gönderilir.

(2) İşletme, belirlenen esaslara göre teknik şartnameyi hazırlar ve ihaleyi yaparak sözleşme ile ilgili diğer işlemleri yürütür, sözleşmenin bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir. Mushaf-ı Şerif ve cüzlerinin baskılarında takip için Mushaflan İnceleme ve Kıraat Kuruluna sözleşmenin bir suretini gönderir.

(3) Başkanlıkça ücretsiz olarak dağıtılmak üzere basılan eserlerle ilgili iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

 

Eserin ihaleyi alana teslimi

MADDE 28- (1) Eser veya işlenmeler, sözleşmedeki şartlara göre basımı için ilgili daire başkanlığınca ihaleyi alan kişi veya firmaya teslim edilir.

Baskı sırasmda teknik hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 29- (1) Eser veya işlenmelerin sözleşme şartlanna uygun olarak basımını sağlamak üzere gerekli kontroller ilgili daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Başkanlıkça yayınlanacak bütün basılı ve süreli eserler için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurularak standart numara alınır. Basılı eserler için ISBN-Intemational Standart Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası), süreli eserler için ise ISSN International Standart Serial Number (Uluslararası Süreli Yayın Numarası) alınır ve eserdeki uygun yere yazılır.

 

Baskı sonucunun İşletmeye bildirilmesi

MADDE 30- (1) Satışa sunulacak eserlerin baskı ve cilt çalışmaları sonuçlandığında, yüklenicinin Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine kontrol teşkilatı gerekli incelemeyi yaparak sonucu İşletmeye bildirir.

(2) Basılan eserlerin kesin kabulü, teslim alınması, satışı, dağıtımı, tanıtımı ve benzeri işlemler İşletmece yürütülür.

Eserin sonraki baskıları

MADDE 31- (1) Baskısı kalmayan veya azalan eserler, İşletmece Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Eserin müteakip baskısı için gereken işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

 

Mushaf-ı Şerif ve cüzlerin yazdırılması ve bastırılması

 

MADDE 32- (1) Başkanlıkça yayımlanacak Mushaf-ı Şerif ve cüzlerine ait işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer kitapların bastırılmasındaki usule uygun olarak yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yayın Dizileri ve Diğer Yayınlar

Yayın dizileri

MADDE 33- (1) Başkanlıkça basımına karar verilen Türkçe, yabancı dil ve lehçelerdeki eserler belli bir dizi içinde yayınlanır. Yayınlanacak kitaplara, mevcut yayınlardaki genel ve dizi numaralarını takip edecek tarzda bir genel numara, bir de dizi numarası verilir.

 

(2) Yayınlanacak olan eserler, Genel Müdürlükten alınacak onay ile değişik ebatta ve farklı düzenlemelerle bastırılabilir.

 

Süreli yayınlar

MADDE 34- (1) Başkanlıkça, periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel ve benzeri konularda basılı ve elektronik ortamda süreli yayınlar yapılabilir.

 

Diyanet takvimi

MADDE 35- (1) Başkanlıkça farklı ebat ve türlerde, namaz vakitleri ile dini ve milli günleri gösteren takvimler yayınlanabilir.

(2) Takvimlerde yer alacak yazı, hat, şekil, resim ve benzeri materyaller ile bu materyalleri hazırlayacaklar, ilgili daire başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir.

(3) Takvimlerin hazırlanması, incelenmesi ve basımı, bu Yönetmelikteki basılı yayınlarla ilgili hükümlere tabidir.

 

Broşür, bülten ve benzeri yayınlar

MADDE 36- (1) Başkanlıkça gerekli görüldüğünde broşür, bülten, katalog ve benzeri yayınlar yapılabilir. Söz konusu yayınların hazırlanması, incelenmesi ve basımı bu Yönetmelikteki basılı yayınlarla ilgili hükümlere tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın şartlan

MADDE 37- (1) Eserinin yayınlanmasını isteyenler;

 

a) Eserin daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile üçüncü şahısların haklarının bulunup bulunmadığını ve bu hususta tüm sorumluluğu üstlendiğini,

b) Yayınlanması uygun görülen eserlerde, 5846 sayılı Kanuna göre gerekli izinleri aldığım,

c) Eser sahibinin 5846 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile düzenlenen haklarına aykırı olmamak kaydıyla, muhtemel maddi hatalar ile komisyon, Genel Müdürlük ve Kurul tarafından yapılabilecek düzeltmeler konusunda Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiğini,

ç) Yayınlanması uygun görülen eserinin, işlenme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi Başkanlığa verdiğini,

d) Başkanlığın vereceği süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdür.

 

(2) Başkanlıkça ücretsiz dağıtılmak üzere yayınlanan eserlerin sahiplerine; eserin türü, baskı adedi ve değeri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe en fazla 100 adet ücretsiz verilebilir.

 

Eserlerin genel bütçeden hazırlanması, basılması ve dağıtılması

MADDE 38- (1) Genel Müdürlükçe, İşletmece bastırılan eserler dışında, ayrıca genel bütçeden ayrılacak ödeneklerle basılı, süreli, sesli, görüntülü yayınlar hazırlatılabilir, basılabilir ve Başkanlıkça yurt içinde ve yurt dışında uygun görülen yerlere ücretsiz dağıtılabilir.

(2) Başkanlıkça ücretsiz dağıtılmak üzere basılan eserler, İşletmece basılarak satışa sunulabilir. İşletmece basılan eserler de Genel Müdürlükçe ücretsiz dağıtılmak üzere basılabilir.

 

Telif haklarının belirlenmesi

 

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eser ve işlenmelere ödenecek telif ve işlenme ücretleri, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlannca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

 

Temlikname

 

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanacak eser ve işlenmelerin eser sahipleri ve diğer hak sahipleri, eser veya işlenmeleri Başkanlığa devir ve temlik ettiğini bildirir bir temliknameyi Başkanlığa verir. Süreli yayınlar kapsamındaki eser ve işlenmeler için temlikname istenmez.

 

Eserlerin muhafazası

 

MADDE 41- (1) Başkanlıkça yayınlanan basılı, süreli, sesli, görüntülü eser ve işlenmelerin ilk ve müteakip baskılarının her birinden üçer adedi ilgili daire başkanlığınca saklanır. Ayrıca, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere, her eserden üçer adet Başkanlık kütüphanesine teslim edilir.

 

Başkanlık amblemi

 

MADDE 42- (1) Başkanlıkça yayınlanan bütün eserlerde Başkanlık amblemi yer alır.

 

Diğer birimlerce yapılacak basımlar

 

MADDE 43- (1) Diğer birimlerce bütçeden yapılacak harcama ile bastırılacak olan Bütçe Kanunu, stratejik plan, faaliyet raporu, eylem planı, kesin hesap cetveli, çalışma programı, istatistiki bilgiler kitapçığı, afiş, “Hizmete Özel” diğer eserler ve Başkanlık hizmetlerinin gereği olarak hazırlanan idari ve teknik yazılar ile diğer matbu evrak, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 5846 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlannca Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 45- (1) 28/2/2012 tarihli ve 28218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ