Dini Haberlerim

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlilikleri Nelerdir ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlilikleri  Nelerdir ?

Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip, Müezzin-Kayım, Kur’an Kursu Öğreticilerinde hangi yeterlilikler olmalı ? 

Diyanet Mülakatlarda adaylarda hangi yeterlilikleri arıyor ?  

 

İmam-hatip yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri,
Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
3. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu sure ve ayetlerin anlamlarını bilir.
4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur’an-ı Kerim’le ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Belli başlı Türkçe meal, tefsir, hadis, itikat, ibadet, siyer ve İslam tarihi ile ilgili
kaynaklardan yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikadî ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
10. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esas ve ilkelerini açklar.
11. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
12. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
13. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
14. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
15. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.

b. Özel Yeterlikleri

1. Namazları usulüne uygun kıldırır.
2. İlkelerine uygun hutbe ve vaaz sunar.
3. Vaaz ve hutbelerin muhatap kitle üzerindeki etkililik düzeyini değerlendirir.
4. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
5. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.

6. Din hizmetlerinde hedef kitleye uygun rehberlik ve dinî danışmanlk ilke,
yöntem ve tekniklerini uygular.
7. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
8. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yaynlar takip eder.
9. Kişisel ve mesleki gelişimine katkda bulunacak bilimsel ve kültürel
etkinliklere katılır.
10. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini açklar.
11. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eder.
12. Kur’an’ı Kerim’i yüzünden ve ezberden öğrenme-öğretme strateji, ilke ve
yöntemlerini uygular.
13. Yaygın din eğitim ve öğretimi süreçlerini temel özellikleriyle açklar.
14. Yaygın din eğitiminde kullanlan strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
15. Uyguladığı eğitim programlarnn temel özelliklerini (amaçlarn, ilkelerini,
uygulama süreçlerini vb.) açıklar.
16. Öğrenenlerin özelliklerine uygun araç-gereç ve öğrenme-öğretme materyalleri
kullanr.
17. Öğrenenlerin kendilerini fiziki ve psikolojik açıdan rahat ve güvende
hissetmelerini sağlayacak olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur.
18. Zamanı etkili ve verimli kullanır.
19. Gerçekleştirdiği din hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir.
20. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerini
açıklar.
21. Sosyal iletişim becerisine sahiptir.
22. Sahip olduğu bilgi, beceri, görgü ve aile hayat ile çevresine örneklik eder.

Müezzin-kayyım yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a
kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24.
ayetleri ezbere okur.
3. Kur’an- Kerim’den ezbere okuduğu ayetlerin anlamlarını açıklar.

4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur’an-ı Kerimle ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Kur’an-ı Kerim meallerinden yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve İslam tarihi ile ilgili belli başlı Türkçe kaynaklardan
yararlanır.
10. İslam inanç ve ibadet esaslarını ana hatlarıyla açıklar.
11. Belli başlı itikadi ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
12. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
13. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
14. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
15. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranşlarndan örnekler verir.
16. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlaryla tanr.

b. Özel Yeterlikleri

1. Usulüne uygun müezzinlik yapar.
2. Elektronik ses sistemleri kullanm bilgi ve becerisine sahiptir.
3. Namazlar usulüne uygun kldrr.
4. Hutbe ve vaaz sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
5. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
6. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.
7. Cami merkezli yaygın din eğitim-öğretimi faaliyetlerinin yürütülmesine
katkıda bulunur.
8. Önemli gün ve gecelerde program düzenlenmesine katkıda bulunur.
9. Din hizmetlerinin etkili yürütülmesi için katkda bulunur.
10. Görevinin gerektirdiği düzeyde iletişim, rehberlik bilgi ve becerisine sahiptir.
11. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yaynlar takip eder.
12. Kişisel ve mesleki gelişimine katkda bulunacak bilimsel ve kültürel
etkinliklere katlr
13. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerinin
farkndadr.
14. Ezan ve salay usulüne uygun olarak okur.

 

Kur’an kursu öğreticisi yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an- Kerim’i “Maharic-i Huruf”a ve “Tecvit” kurallarna riayet ederek
okur.
2. Kur’an- Kerim tarihini ana hatlaryla açklar.
3. Kur’an- Kerim’in 30. Cüzü ile Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih ve Rahman
sureleriyle, Bakara 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
4. Tecvit kurallarn örneklerle açklar.
5. Kur’an- Kerim’den ezbere okuduğu ayet ve surelerin anlamlarn açklar.
6. Kur’an- Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularn açklar.
7. Kur’an- Kerim’le ilgili temel kavramlar açklar

8. Temel İslam Bilimleri ile ilgili belli başl Türkçe kaynaklardan etkin biçimde
yararlanr.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlarn anlamlarn açklar.
10. İtikadî ve fkhî mezhepleri ana hatlaryla açklar.
11. İnanç, ibadet ve ahlak esaslarn açklar.
12. Hz. Peygamberin hayatn açklar.
13. İslam’n doğduğu ortamn dinî, kültürel, siyasi, toplumsal vb. özelliklerini
açklar.
14. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
15. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
16. Ayet ve hadisleri yorumlarken diğer bilimlerin verilerinden yararlanır.
17. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.
18. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça’yı kullanır.

b. Özel Yeterlikleri
1. Bireyin gelişim basamaklarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dinî ve
ahlakî vb.) açıklar.
2. Öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini
belirler.
3. Öğrencilerin gelişimine uygun öğrenme-öğretme ortamları oluşturur.
4. Öğrencilerin sorunlarının çözümü için ilgili kişi ve uzmanlarla işbirliği yapar.
5. Uyguladğ eğitim programlarının temel özelliklerini açıklar.
6. Öğretimi öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretimin amaçlarına uygun planlayarak
yürütür.
7. Kur’an- Kerim’in yüzüne ve ezbere öğretiminin ilke ve yöntemlerini kullanr.
8. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini kullanr.
9. Öğrenenlerin özelliklerine uygun materyalleri seçerek, etkili bir şekilde
kullanr.
10. Gerçekleştirdiği din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik ölçme değerlendirme
teknik ve araçlarn etkili bir biçimde kullanır.
11. Eğitim hizmetlerinde yerel ve bölgesel dinamiklerin farknda olur.
12. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirir.
13. Öğretim sürecindeki eksiklikleri belirleyerek tedbir alır
14. Zaman etkili ve verimli kullanr.
15. Görevi çerçevesinde dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
16. İletişim ve dinî danışmanlığın temel ilkelerini açıklar.
17. Hedef kitle ile (çocuk, ergen, yetişkin) etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
18. Kurs kaynaklarını etkili kullanır.
19. Sorun çözme becerisine sahiptir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ