Dini Haberlerim

Diyanet , DHBT 100 Soruluk Deneme Sınavı !

Diyanet , DHBT 100 Soruluk Deneme Sınavı !

DİYANET DHBT  DENEME SINAVI

1-Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliğidir?

A-Helal ve haramlar
B-İbadetler
C-Sûre özellikleri
D-Âyet özellikleri
E-Tevhid inancı

2-Kur’an’la ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A-Vahyedilen ilk kitap Kur’an’dır.
B-Vahiy geleneğinin en son kitabıdır
C-Kur’an Tevrat’ın hükümlerinin hepsini içerir
D-Kendinden önceki kitaplarla hiçbir benzerliği yoktur
E-Kur’an incilden yedi asır sonra gelmiştir
3-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ulaştırma, iletme
B-Gizlice anlatma
C-Haber verme, bildirme
D-İşaret etme, imada bulunma
E-Perde arkasından konuşma

4-Surelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-Sureler, Kur’an’ın bölümleridir
B-Sure kelimesi mevki,rütbe anlamına gelmektedir.
C-Surelerin isimleri vahiy ile belirlenmiştir
D-Kur’an’da 114 sure vardır
E-Aynı sure için değişik isim kullanılamaz

5-İnen ayetlerin Tevkifî sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifî’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

A-Kronoloji bilgisine dayalı sıralanmamıştır
B-Nebevi bilgiye dayalı sıralama
C-Kur’anın kendine has bir sıralamasıdır
D-Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak sıralama
E-İstişari bilgiye bağlı yerleştirme

6-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?

A-Hicretin 25.yılında
B-Hicretin 13. yılında
C-Hicretin 18.yılında
D-Hicretin 20.yılında
E-Hicretin 15.yılında

7-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?

A-Hicri 15.yılda
B-Hicri 25.yılda
C-Hicri 45.yılda
D-Hicri 65.yılda
E-Hicri 85.yılda

8-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-Tahsiniyyat ahlaki alanı içerir
B-Kur’an, mesajını anlatmak için insan dilini kullanmıştır
C-Kur’an kelime bütünlüğünü de kapsayan bir eserdir
D-Toshihiko İzutsu, Kur’an araştırmaları yapmıştır
E-Kur’an, insan yararını amaçlayan uygulamaları içermez

9-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen açık ifadelerdendir?

A-Müşkil
B-Nass
C-Müteşabih
D-Batın
E-Hâfî

10-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?

A-Cennete kavuşmak
B-İbadet etmek
C-Maslahat
D-Akıllı olmak
E-Mutlu olmak

11-Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsiri örneği sayılamaz?

A-Naklî tefsirler
B-Fıkhî tefsirler
C-Kelamî tefsirler
D-Tasavvufî tefsirler
E-Lugavî tefsirler

12-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?

A-Fıkıh âlimleri
B-Kussaslar
C-Siyeri nebi uleması
D-Usulcüler
E-Kelâmcılar

13-Hz.Peygamber’in beşer olarak yaptığı eylemlere ne denir?

A-Vahyî davranışlar
B-Cibillî hareketler
C-Numune-i imtisal davranışlar
D-Bağlayıcı sünnetler
E-Nebevî ilkeye bağlı eylemler

14-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?

A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Hz.Şeyma
E-Abdullah b.Ömer

15-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine ne isim verilir?

A-Mu’cem
B-Kitap
C-Musannef
D-Bab
E-Müsned

16-Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?

A-el-İsabe
B-Ferd
C-Ahad
D-Mütevatir
E-Garib

17-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?

A-Muallak
B-Mürsel
C-Mu’dal
D-Müsned
E-Müdelles

18-Uydurma hadisleri anlatan eserlere ne ad verilir?

A-Fiten
B-Mevduat
C-Cenâiz
D-Ferâiz
E-Müşkil

19-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise ne denir?

A-Mevkuf
B-Mu’dal
C-Maktu
D-Meşhur
E-Merfu

20-Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?

A-İlmu Dirayetil Hadis
B-İlmu Mustalahil Hadis
C-İlmu Rivayetül Hadis
D-İlmu Tahricil Hadis
E-İlmu Sebebi Vurudil Hadis

21-Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?

A-İtikad alanında
B-Ahlak alanında
C-Muamelat alanında
D-Ahiret alanında
E-Gayb alanında

22-Siyak-Sibak ne demektir?

A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu
E-Sünnet ve hadis ilişkisi

23-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?

A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele
E-Kıyas

24-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır?

A-İttisal
B-İttifak
C-İttiba
D-İrtifa
E-İctihad

25-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?

A-İmam İbni Teymiyye
B-İmam Ebu Hanife
C-İmam Mâlik b.Enes
D-İmam Şafiî
E-İmam Muhammed

26-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-Mürcie
B-Hariciler
C-Ehl-i Sünnet
D-Kaderîler
E-Dehrîler

27-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?

A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili
E-Hareket delili

28-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?

A-Nefsi sıfatlar
B-Zati sıfatlar
C-Kadim sıfatlar
D-Subuti sıfatlar
E-Selbî sıfatlar

29-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?

A-Aramca
B-İbranice
C-Yunanca
D-Latince
E-Arapça

30-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf
E-Müjde

31-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir?

A-Yuhanna
B-Markos
C-Luka
D-Matta
E-Barnaba

32-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine ne ad verirler?

A-Ahd-i Cedid
B-Ahd-i Atik
C-Ahitleşme
D-Mezmurlar
E-Kitab-ı Mukaddes

33-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?

A-Vahy-i metlüv
B-Vahy-i gayri metlüv
C-İlham
D-Te’vil
E-İhsas-ı Kelâm

34-Aşağıdakilerden hangisi bir vahiy çeşidi değildir?

A-Perde arkasından
B-Allah’ın aracısız konuşması
C-Elçi göndererek
D-Vahyetmek suretiyle
E-İşitsel aletlerle

35-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına ne denir?

A-Arasat
B-Arafat
C-Araf
D-Kıyamet
E-Ahiret

36-Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

A-Cennet-i Kübra
B-Cennet-i Adn
C-Cennet-i Huld
D-Cenneti’n Naim
E-Cennet-i Firdevs

37-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?

A-Kabir
B-Mahşer
C-Mîzan
D-Cehennem
E-Adn Cennetleri

38-Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavram hangisidir?

A-Rızık
B-Razık
C-Kesb
D-Kasib
E-Muktesib

39-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı nedir?

A-Mâturidyye
B-Eş’ariyye
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile

40-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü hangisidir?

A-Eş’ariler
B-Mâturîdiler
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile

41-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?

A-Mu’tezile
B-Caferiyye
C-Cebriye
D-Kaderiyye
E-Eş’ariye

42-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara ne ad verilir?

A-Atık su
B-Tam su
C-Az su
D-Büyük su
E- Mâ-i müsta’mel

43-Büyük ve küçük abdest de denilen pisliklerden kurtulma olayına ne denir?

A-İstinbat
B-Mâ-i Musta’mel
C-İstibra
D-İstinca
E-İ’tibar

44-“Vacip” kavramı hangi mezhep için özel bir öneme haizdir?

A-Maliki Mezhebi
B-Hanbelî Mezhebi
C-Şafiî Mezhebi
D-Ehl-i Sünnet
E-Hanefi Mezhebi

45-Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

A-Hicretin 2.yılında
B-Bi’setten önce
C-Risaletin ilk yılında
D-Risaletin 2.yılında
E-Hicret esnasında

46-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?

A-Regaib Sünnet
B-Revatip Sünnet
C-Müekked sünnet
D-Gayrı müekked sünnet
E-Mendup

47-Aşağıdakilerden hangisi cumanın şartlarından değildir?

A-Ayakları olmak
B-Sağlıklı olmak
C-Sağır olmamak
D-Hür olmak
E-Özürlü olmamak

48-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?

A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Muaviye
D-Hz.Ebu Bekir
E-Hz.Ömer

49-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?

A-Vakit içinde okumak
B-Namazdan önce okumak
C-Abdestli olmak
D-Hutbe niyetiyle okumak
E-İşitilecek bir sesle okumak

50-Cenaze namazının rüknü nedir?

A-Niyet
B-Subhanekeyi tam okumak
C-“Ve celle senaüke” yi okumak
D-Öğle vaktinde kılmak
E-Tekbirler ve kıyam

51-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?

A-Cem’i Sûrî
B-Cem’i Takdim
C-Cem’i Tehir
D-Cem’i Kebîr
E-Cem’i Sağir

52-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Sigara içmek orucu bozmaz
B-İlaç almak orucu bozmaz
C-Tuz yemek orucu bozmaz
D-Kan vermek orucu bozmaz
E-Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz

53-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” ne ad verilir?

A-Sükût orucu
B-Perhiz orucu
C-Te’kid orucu
D-Tekne orucu
E-Visâl orucu

54-İtikafın hükmü nedir?

A-Vacip
B-Müekked sünnet
C-Sünnet-i kifaye
D-Müstehap
E-Farz

55-Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?

A-Zengin olan Müslüman kişi
B-Ticari malı olup da malı artmayan kişi
C-Borcu olmayan yaşlı Müslüman
D-Akıl-baliğ olan Müslüman kadın
E-Nisap miktarı malı olan

56-Ehl-i hayvanlardan develerin zekât miktarı (nisabı) nedir?

A-7
B-6
C-4
D-5
E10

57-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı nedir?

A-Havli havelân
B-% 25 ölçüsü
C-1/10 miktarı
D-Zekât standardı
E-Nisap miktarı

58-“Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?

A-Şafiî
B-Zahiri
C-Hanbelî
D-Hanefi
E-Maliki

59-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

A-Buluğa ermiş olmak
B-Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
C-Akıllı olmak
D-Dinen zengin olmak
E-Hür olmak

60-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?

A-Vakfe (vükuf)
B-Mikât
C-Yelemlem
D-Arafat
E-Zü’l-Huleyfe

61-Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı nedir?

A-Mescid-i Haram
B-Mina
C-Arafat ve Müzdelife
D-Tavaf’tan önce
E-Makam-ı İbrahim

62-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?

A-Fevat
B-Hervele
C-Hedy
D-Dem
E-İhsar

63-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye ne denir?

A-Remel
B-İstilam
C-Hervele
D-Iztıba
E-Muhsar

64-Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?

A-Haset
B-Kıskançlık
C-Oylamak
D-Gıpta etmek
E-Prototip olmak

65-“Gizli şirk” olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?

A-Nifak
B-Yalan
C-Kibir
D-Katl
E-İftira

66-Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A-Petra
B-Hîre
C-Tedmür
D-Main
E-Hadramevt

67-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?

A-Nikah-ı makt
B-Nikah-ı bedel
C-Nikah-ı mut’a
D-Nikah-ı istibda
E-Nikah-ı şıgar

68-Aşağıdakilerden hangisi Araplarda haram aylardan biridir?

A-Safer
B-Muharrem
C-Şevval
D-Şaban
E-Rebiülahir

69-“Fetretül vahy” ne demektir?

A-Hz.Muhammed’e ilk peygamberliğin verilmesi
B-Vahiy döneminin bitmesi
C-İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
D-İlk vahyin nazil olduğu gün
E-Vahiy meleği

70-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?

A-Muâhât
B-Müsâlaha
C-Bağlaşma
D-Kurrâ
E-Birleştirme

71-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?

A-Uhud Gazvesi
B-Hendek Gazvesi
C-Gatafan Gazvesi
D-Bedir Gavesi
E-Beni Mustalik Gazvesi

72-Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?

A-Gazveler yılı
B-Hüzün yılı
C-Heyetler yılı
D-Bereket yılı
E-Elçiler yılı

73-Hayber’in fethi hangi yıl gerçekleşmiştir?

A-6/627
B-7/628
C-8/629
D-9/630
E-5/626

74-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?

A-Yermûk
B-Nihâvend
C-Celûla
D-Kadisiye
E-Nehrevan

75-Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

A-Hz.Ebu Bekir
B-Hz.Osman
C-Ömer b.Abdulaziz
D-Hz.Ali
E-Hz.Ömer

76-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?

A-Ahlâk
B-Tarih
C-Kelâm
D-Felsefe
E-Tasavvuf

77-İlmi, kalp ilmi beden ilmi şeklinde ilk sınıflayan kimdir?

A-Hz.Ali
B-Gazzali
C-Kindî
D-Hz.Muhammed (s.a.v.)
E-Hz.Osman

78-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?

A-Sahv
B-Vecd
C-Mahv
D-Setr
E-Sekr

79-Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?

A-İbnül Arabi
B-İmam-ı Rabbani
C-Suhreverdi
D-Fârâbî
E-Gazzalî

80-Aşağıdaki ilim dallarından hangisine Usulu’d-Din denir?

A-Felsefe
B-Kelâm
C-Ahlâk
D-Tasavvuf
E-Fıkıh

81-Kur’an’ın mahluk olduğu fikri hangi kelâm akımının bir düşüncesidir?

A-Keramiyye
B-Cebriyye
C-Mu’tezile
D-Hanbeli
E-Kaderiyye

82-Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın dışındaki dinleri tarafsız olarak inceleyen ilk Müslüman bilim adamlarından biridir?

A-İbn Hazm
B-İbn Kesir
C-Câhız
D-İbn Teymiyye
E-Birûnî

83-Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanrısız’ bir dindir?

A-Zerdüştîlik
B-Hinduizm
C-Sihizm
D-Caynizm
E-Şintoizm

84-Gerçekten olmuş olayları abartılı bir biçimde anlatan kutsal öykülere ne ad verilir?

A-Mitos
B-Efsane
C- Masal
D-Destan
E-Fabl

85-Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden bir değildir?

A-Kutsal toprak
B-Seçilmişlik
C-Mabet
D-Mesihçilik
E-Misyonerlik

86-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden bir değildir?

A-Misyonerlik
B-Asli günah
C-Mabet
D-Kurtuluş
E-Mesihçilik

87-Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ahit
B-Teslis
C-Mesihçilik
D-Misyonerlik
E-Kurtuluş

88-Aşağıdakilerden hangisi, Türkler’in İslâm’dan önce kabul ettikleri dinlerden biri değildir?

A-Şintoizm
B-Budizm
C-Yahudilik
D-Göktanrı
E-Şamanizm

89-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli değildir?

A-Hedef
B-İleti
C-Yanıt
D-Kaynak
E-Alıcı

90-Bilgilendirme için söz konusu olan bilginin doğru, açık, anlamlı ve ilgi çekici olması aşağıdakilerden hangisinin temel ölçütüdür?

A-Dinleme
B-İşitme
C-Kaynak
D-Dinleyici
E-Konuşma

91-İletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A-Tutum
B-Davranış
C-İlgi
D-İkna
E-İleti

92-Din hizmetinde esas aşağıdakilerden hangisidir?

A-Toplumun yararı
B-İnsanlarla görüşmek
C-İnsanların ihtiyacı
D-Gönüllülük
E-Faaliyet

93-Halkla ilişkiler konusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki birimlerden hangisinin alanına girmektedir?

A-Din İşleri Yüksek Kurulu
B-Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
C-Dini Yayınlar Daire Başkanlığı
D-Teftiş Kurulu Başkanlığı
E-Din Eğitimi Daire Başkanlığı

94-Cami içi iletişim ortamının sağlıklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A-Cemaatin yaş düzeyi
B-Cemaatin eğitim seviyesi
C-Din Görevlisinin ailevi ilişkileri
D-Din Görevlisinin mesleki yeterliliği
E-Din görevlisi ve cemaatin bağıntı çerçevesi

95-Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A-Vaiz
B-Hitabet
C-Cami eğitimi
D-Vaaz
E-Yetişkin din eğitimi

96-Hutbenin halkla ilişkiler faaliyeti içindeki yerinin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A-Hatibin eğitim düzeyine
B-Hutbenin dini boyutunu kavramaya
C-Hutbenin uygulama boyutunu kavramaya
D-Araştırma yöntem ve tekniklerinin bilinmesine
E-Değerlendirme işini yapacak elemana

97-Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-M.Şemsettin Günaltay
B-M.Sait Yazıcıoğlu
C-H.Hüsnü Erdem
D-Ö.Nasuhi Bilmen
E-Ahmed Hamdi Akseki

98-Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?

A-1 Başkan -12 üye
B-1 Başkan-14 üye
C-1 Başkan-15 üye
D-1 Başkan-10 üye
E-1 Başkan-14 üye

99-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?

A-Lozan
B-Brüksel
C-Venedik
D-Kopenhag
E-Viyana

100-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hollanda
B-Yunanistan
C-Belçika
D-İngiltere
E-Fransa
————————————

CEVAP ANAHTARI: 1E 2B 3D 4C 5E 6A 7D 8E 9B 10C 11A 12D 13B 14E 15C 16A 17D 18B 19E 20D 21C 22A 23C 24E 25D 26B 27C 28E 29C 30D 31E 32B 33A 34B 35D 36A 37B 38C 39A 40A 41C 42E 43D 44E 45D 46B 47C 48B 49C 50E 51A 52D 53E 54C 55B 56D 57A 58C 59D 60B 61C 62E 63A 64D 65C 66B 67E 68B 69C 70A 71E 72C 73B 74E 75A 76B 77D 78C 79A 80B 81C 82E 83D 84A 85E 86C 87B 88A 89C 90E 91A 92D 93B 94C 95D 96B 97E 98C 99A 100D

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ