Dini Haberlerim

Diyanet 2018 Etkili Hutbe Sunum Yarışması

Diyanet 2018 Etkili Hutbe Sunum Yarışması

Diyanet  İşleri Başkanlığı , 2018  yılı Etkili Hutbe Sunum Yarışması ile ilgili detayları açıkladı. İşte o duyuru ; 

 

Başkanlığımızca “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” düzenlenmektedir.

1. AMAÇ:
Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamaktır.
2. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve
sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan
erkek personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 01–30 Mart 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları
müftülüklere şahsen müracaat edebileceklerdir. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli
kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri
kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin
müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır.
Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine
katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı kabul edilmeyecektir.

4. UYGULAMA:
a) Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma,
fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik), dinleyenleri etkileme ve göz
teması ile minber kullanımı ve kendine güven kriterleri üzerinden yapılacaktır.
Yarışmada Ek-4’te sunulan Arapça hutbe metni esas alınacaktır.
b) İl/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler EK-5’te yer alan hutbeler
arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından belirlenecektir. Belirlenen
hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar
numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı
zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul
edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde
verilecektir.
c) Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına il ve ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım
şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe birincileri
belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge
yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde
düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge
birincisi belirlenecektir.
ç) Kadrosu eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından
yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce
belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği
yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.
d) İl ve ilçe yarışmalarının yapılacağı tarih, yarışma tarihinden en az bir hafta önce
katılımcılara duyurulacaktır.
e) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın
sağlanması amacıyla cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli
yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
f) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler
tercih edilecektir.
g) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına izleyici olarak
özellikle din görevlilerinin tamamının katılımları sağlanacaktır.

5. SEÇİCİ KURULLAR:
5.1- Etkili Hutbe Sunumu Yarışması
a) İl/İlçe ve Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:
İl ve ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe
müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin
Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim
merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi
öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili
ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi
olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
Eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat
fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube
müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi
dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş
kişiden oluşur.
İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz.
Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.
b) İl Seçici Kurulları:
İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü
yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen
edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir
öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesi meslek dersi
öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi,
başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
c) Bölge Seçici Kurulları:
Bölge Seçici Kurul Başkanı Başkanlıkça, kurul üyeleri ise yarışmanın yapılacağı ilin
müftülüğünce belirlenecektir. Kurul, -başkanla birlikte- il müftüsü veya bir müftü yardımcısı,
bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen
edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir
öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir
meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak
üzere en az beş kişiden oluşur.
5.2- Yüksek Seçici Kurul:
Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.3- Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:
Etkili Hutbe Sunumu Yarışması seçici kurulunda dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar
tercih edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI:
Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:
a) GENEL İLKELER:
1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık
süresi tanınacaktır.
2. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı
dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe
hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma
tamamlanacaktır.
3. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Cübbenin/sarığın temiz,
açık renkli, sade, ütülü, düzenli ve jelatinsiz olmasına dikkat edilecektir.
4. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.
5. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.
6. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.
b) NOT BAREMİ:
1. Metni doğru okuma 30 puan,
2. Fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,
3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,
4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puandır.
c) DEĞERLENDİRME:
1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz
ve yersiz tekrar vs.) bir puan düşülecektir.
2. Her fonetik/diksiyon hatasından:
a. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir puan,
b. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde bir
puan düşülecektir.
3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili:
a. Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde iki puan,
b. Cemaatle göz teması; yeterli ölçüde kurulamadığında üç puan, hiç
kurulamadığında altı puan düşülecektir.
4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının
değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.
Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların
aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki)
değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı
takdirde kura çekimine gidilecektir.

7. ÖDÜLLER:
Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2.
ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki
ödüller verilecektir.

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında dereceye girenlerden:
Birinciye 5.000 ₺
İkinciye 4.000 ₺
Üçüncüye 3.000 ₺
Ayrıca, Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge
birincilerine 500 ₺ ödül verilecektir.

8. DİĞER ŞARTLAR:

a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek
özel dosyasında saklanır.
b) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi
sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de
karşılayacaktır.
c) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final
yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri
Başkanlığı’na bildirilecektir.
ç) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından
sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol
sırasına göre yetkililerce verilecektir.
d) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak
Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli
saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
e) Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak,
Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final
yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.
f) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul
etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
g) İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,
1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere
azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları,
2) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca
yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol
masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından
aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda
birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe
sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da
bildirecektir.
b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen
tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan
personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge
Seçici Kurullarına) bildirecektir.
c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2)’de
belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı
tarihte Başkanlığa bildirecektir.
d) Yüksek Seçici Kurul IV. Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını 12
Ağustos 2018 Pazar günü Bursa’da yapacaktır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–30 Mart 2018
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 17 Nisan 2018
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 08 Mayıs 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 27 Mayıs 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 12 Ağustos 2018

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ