Dini Haberlerim

Dhbt Muhteşem 100 Kodlamalı Notlar !

Dhbt Muhteşem 100 Kodlamalı Notlar !

1-Gazve:Peygamberin(sav)bulunduğu savaşlara denir.Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlkmescid KubaMescidi’dir.
3-Kur’an’ıçoğaltan grubun başkanı Zeydb.Sabit’tir.
4-Sebuttıval(yediuzunsure):Bakara,Aliİmran,Nisa,Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh:Lafızları aynı,manalar ıfarklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir:Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi:Müessirden esere yada kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdiatik:Tevrat/AhdiCedid:İncil
9-Tevrat:Kanun,Öğreti demek
10-İncil:Müjde demek
11-Berzah:Ölümden mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/berzah hayatıdır.
12-Küsuf: Güneş tutulma namazı/Husuf:Ay tutulma namazı

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü Beni Saide denilen yerde Hz. Ebu Bekir’e biat etti. 14-Dehriyyun: Zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.

15-Mezheb: Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır. 16-Medine’de inen son sure Nasr suresidir.

17-Ayet:Alamet, nişan, ibret, emri acip, burhan ve delil manasına gelir. 18-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.

19-İtikadi mezhepler:Selefiyye, Maturidiyye ve Eşariyyedir. 20-Halkul Kuran:Kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır. 21-Mutezilenin kurucusu:Vasıl b. Ata

Cebriyyenin kurucusu: Cehm Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.

Kaderiye:Kurucusu: Mabed el-Cüheni’dir.Kaderi inkar ederler, insan fiillerinde hürdür. 24-Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz, Vacip ve Nafile hac

25-Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı

26-Afaki: Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.

27-Teyamun: Tavafı Kabe’nin sağından yapmaktır.

28-Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak. 29-Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek

Hıll: Harem ile mikat arasındaki bölgedir.

Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve günleridir.

32-Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.

33-Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir. Tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder, bu yasak tehallülü sani ile kalkar.

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

34-İhsar: Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.

35-İstihlaf: Namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.

Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere

Müşkilül Kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndilen ayetlere

38-Nefri evvel: Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.

Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile

Vatanı Sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen Vatanı ikame: 15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.

Eyyamı Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.

Ehli kıble: Kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.

Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan 44-İcaz: Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.

Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.

Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.

Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri 48-Zelletülkari: Kıraat okuyuş hatalarıdır.

Kavme:Rukudan doğrulmaktır.

Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.

51-Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki

52-Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

53-Metaf: Tavaf yapılan alan.

54-İhcac: Hac için bedel tutmaya denir.

55-Farz olan Ziyaret (İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.

56-Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .

57-İlk fıkh usulü kitab İmam Şafiye ait olan Er-Risaledir. İmam Şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri Hucce’dir.Son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.

Muvatta, İmam Malik’e aittir. Müsned ise Ahmed Hanbel’e aittir.

Cami: İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.

Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.

Musannef: Tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannef’

Nizamiye medreseleri Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.

 

63-Mevkuf hadis: İsnadı sahabede biten hadislere

 

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

64-Merfu hadis: İsnadı Peygamberimiz’de biten hadisler 65-Maktu hadis: İsnadı Tabiin’de biten hadisler.

Mebsut, İmam Serahsi’nin

Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala Malı Dımar

Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in bir insan olması itibariyle yaptığı, 69-Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir. 70-Taabbudi:Manası sadece Allah tarafından bilinen

71-Ahîlerin el Kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere Fütüvvetname denir.

72-Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.

Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen Yahudi

Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.

75-Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu

Celse: İki secde arası oturuş.

Emsalul kuran: Kuranın

Fevat: Hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.

Garibulhadis: Hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere 80-Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir. İlmin öncüsü Abdullah b. Abbastır.

Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur: Bunlar Darimi’nin Süneni, İmam Malik’in Muvattası ve Ahmed Hanbel’in Müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.

Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.

Talmud: Sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır. 84-İşari tefsir: Tasavvufi

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden

Yemini lağv: Bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan keffaret gerekmez. 86-Yemini ğamus: Yalan yere, bile bile yapılan yemin.

Yemini münakid. Mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan Bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.

Hicret eden ilk sahabi Ebu Seleme’dir.

Hanefide isfar yani sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır 90-Ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.

Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna Teressül veya İrtisal Kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. Buna Hedir denir.

Muhazatün Nisa: Kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.

Kefeni sünnet: Erkek için Kamis, izar ve lifafe; kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür. 94-Kefeni kifayet: Erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.

Kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.

Nema: Zekatın şartlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. 97-Havelanül havl :Malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.

98-Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.

99-Rikaz: Yer altından maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.

100-İhramın Rükunleri: Niyet ve telbiyedir.

YENİ ! DHBT-1 İslam İbadet Esasları Online Deneme Sınavına Girmek İçin Tıklayınız 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ