Dini Haberlerim

Dhbt İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı

Dhbt İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı

Dhbt İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı

1.Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi
açısından bakıldığında oldukça önem
taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu,
yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya
başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hadramut
B)Tihâme
C)Yemâme
D)Necid
E)Hicaz

2.Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Câhiliye devrinde Mekke’de ordu
kumandanlığını ve kafile başkanlığı
B)Kabileye ait sancağı koruyan kimse
C)Kabenin bakımı ve anahtarlarının
muhafazası
D)Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme
E)Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

3.Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında
kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi
ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi
Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Kindeliler
B)Tedmürlüler
C)Gassânîler
D)Nebâtiler
E)Sâsaniler

4.Güney Arabistan’da kurulan devletlerin
ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından
sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen,
M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren
ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sebeliler
B)Nabatiler
C)Kindeliler
D)Hireliler
E)Lahmîler

5.Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine
geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine
ait idi?

A)Cürhümlüler
B)İsmailoğulları
C)Kahtânîler
D)Huzaâlılar
E)Lahmîler

6.Hz. Muhammed’in peygamberliğinden
önceki hayatında da zayıf, güçsüz ve
mazlumların yanında yer aldığını gösteren
en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticaretle meşgul olması
B)Yetim ve öksüz olması
C)Kureyş’in koyunlarını gütmesi
D)Hilfu’l-fudûl cemiyetine katılması
E)Ficâr savaşlarında yer alması

7.Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin
Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Tevbe
C)Nasr
D)Mâide
E)Fîl

8.Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz.
Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?

A)Gâlib b. Fihr
B)Teym b. Mürre
C)Kinâne b. Huzeyme
D)Hz. İsmail (a. s.)
E)Kilâb b. Mürre

9.Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle
meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)Ticari seyahatleri sayesinde muhtelif
bölgelerin dil ve kültürünü öğrenme imkanı
bulmuştur.
B)Hubâşe, Debâ ve Muşakkar’daki panayırlara
katılmıştır.
C)Ticarette de güvenilir olduğunu göstermiştir.
D)İhtiyacı olmadığı halde ticaret yapmıştır.
E)İyi bir ticarî bilgi, tecrübe ve beceriye sahip
olmuştur.

10.Aşağıdaki olaylardan hangisi İslâm’ın
Mekke döneminde meydana gelmiştir?

A)Fil Vak’ası
B)Huneyn Gazvesi
C)İsrâ ve Mirâc
D)Mekke’nin Fethi
E)Hudeybiye Antlaşması

11.Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret
yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri
değildir?

A)Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı
gerektirmeyecek bir yer olması
B)Medine’de güçlü bir otoritenin olması
C)Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin
sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin
yaşaması
D)Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin
Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden
biri olması
E)Habeşistan gibi alternatifler ile
karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın
sayılabilecek bir mesafede olması

12.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?

A)Tâifli akrabalarını ziyaret etmek
B)Ticarî bir alacağını tahsil etmek
C)Tâiflilerden destek almak
D)Tâiflilerle bir saldırmazlık anlaşması
yapabilmek
E)Tâif’ten ev satın almak

13.Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Hicret eden Müslümanların çoğu Mekke’nin
saygın ailelerinin mensuplarından meydana
geliyordu.
B)İlk göç edenler on biri erkek dördü kadın on
beş kişiden oluşmaktaydı.
C)Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
D)Hicret edenler sadece baskıya maruz
kalanlar içinden seçilmedi.
E)Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları
bir heyet göndererek Habeş hükümdarından
kendilerine iade edilmelerini istediler.

14.Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Günümüzde Medine Anayasası, Medine
Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine
Sözleşmesi gibi isimlerle anılır.
B)Araştırmacılar tarafından kırk bir madde
olarak düzenlendiği bilinmektedir.
C)Belge daha ilk maddede bir savaş
durumunda Müslüman olmayanların da
Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı
savaşacaklarını öngörür.
D)Belge Yahudilerin Mekke müşriklerine veya
onların işbirlikçilerine bir yardım yahut
himaye hakkı vermelerini yasaklar.
E)Bu belge ile Medine’deki müşrik Araplar ve
Yahudiler, Müslümanları dinî, siyasî ve
sosyal açıdan tanımış oldular.

15.Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa
edilmiştir.
B)Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin
görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
C)Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek
isteyen sahâbîlerin barınması için arka
kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
D)Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
E)Elçilerin kabul edildiği yer olarak
kullanılmıştır.

16.Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti
sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)Hicretten önce Medine’de Güney Arabistan
kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec
bulunmaktaydı.
B)Hicretten önce Medine’de Yahudiler Benî
Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Hanîfe
kabilelerinden oluşmaktaydı.
C)Medine’de merkezi bir otorite yoktu.
D)Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden
bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde
yaşıyorlardı.
E)Dinî açıdan Yahudilik’ten başka putperestlik
de yaygındı.

17.Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Antlaşmanın süresi on beş yıldır.
B)Antlaşma süresi boyunca iki taraf birbirleriyle
savaşmayacaklar.
C)Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl
Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.
D)Kâbe ziyaretleri esnasında Müslümanların
üzerlerinde silah olarak sadece kılıç
taşıyabilecekler.
E)Müslümanlar Kâbe ziyaretlerini üç günde
tamamlayacaklar.

18.Aşağıdakilerden hangisi Mekke Fethi’nin
neticelerinden biri değildir?
A)Kureyş müşriklerinin çoğunun İslâm’ı kabul
etmesi
B)Hevâzin ve Sakîf kabilelerinin Müslümanlarla
savaş için harekete geçmesi
C)Putların kırılması ve Mekke’de puta
tapıcılığın sona ermesi
D)Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması
yolunun hazırlanması
E)Tebük Savaşı için uygun bir ortamın
hazırlanması

19.Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk
savaştır.
B)Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından
Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b.
Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken
öldürülmesidir.
C)Savaştan sonra Hz. Muhammed
başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e
“Seyfullah” lakabını verdi.
D)İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı
büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa
girmiştir.
E)Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk
komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.

20.Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak
huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a
hamdetmesini ifade eden üç terim
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir
şekilde sıralanmıştır?

A)Hilim, sabır, şükür
B)Sabır, şükür, hilim
C)Hilim, şükür, sabır
D)Şükür, hilim, sabır
E)Şükür, sabır, hilim

CEVAP ANAHTARI:

1.E 2.A 3.D 4.A 5.D 6.D 7.E 8.B 9.D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.E 19.E 20.A
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ