Dini Haberlerim

Dhbt Akaid Deneme Sınavı

Dhbt Akaid Deneme Sınavı

DHBT AKAİD DENEME SINAVI-1

1.Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî
varlıklardan biri değildir?

A)İnsanlar
B)Melekler
C)Şeytanlar
D)Cinler
E)Ruhlar

2.İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah
inancı Kur’ân-ı Kerîm’de aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A)İman
B)İslâm
C)Hüccet
D)Fıtrat
E)Tasdik

3.Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından
peygamberlere gönderilmiş ilâhî
kitaplardan biri değildir?

A)İncil
B)Mişna
C)Kur’ân-ı Kerîm
D)Tevrat
E)Zebur

4.İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Allah’a iman
B)Peygamberlere iman
C)Kaza ve kadere iman
D)Meleklere iman
E)Kitaplara iman

5.Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş
aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy,
yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir?

A)Deneysel bilgi
B)Sezgisel bilgi
C)Bilimsel bilgi
D)Metafiziksel bilgi
E)Duygusal bilgi

6.Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin
temel gayelerinden biri değildir?

A)İnsanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun
olan doğru yolu bulmasına vesile olmak
B)İnsanlara, asıl görevleri olan Allah’a kulluğu,
gereğince yerine getirebilmeyi öğretmek
C)İnsanlar arasındaki ihtilafları gidermek
D)Gaipten bilgi vermek

E)Yaratılışları gereği ihtiyacı olan insanlara yol göstermek

7.İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İmanın, kalbî bir fiil olması
B)İmanın, sevinç içermesi
C)İmanın, karmaşık bir konu olması
D)İmanın, davranışlara etki etmesi
E)İmanın, insanları ahlâka yöneltmesi

8.Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı
hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tevhid
B)İman
C)Sübuti sıfatlar
D)Selbi sıfatlar
E)Esma-i hüsnâ

9.Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Allah; peygamberleri, kendi emir ve
yasaklarını, dinin çeşitli hükümlerini
insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiştir.
B)İnsanın yaratılışındaki temel gayeyi teşkil
eden, Allah’a kulluğu, gereğince yerine
getirebilmesi bağlamında peygamberlerin
tebliği hayatî önem arz eder.
C)Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği
mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı
kısımlarını insanların anlayacağı şekilde
açıklamakla meşgul olmazlar.
D)Peygamberler kendilerine indirilen ilâhî vahyi
insanlara aktarmaları sırasında kendilerince
bir katkıda bulunmaları mümkün olmayıp,
aldıklarını aynen iletmek durumundadırlar.
E)Peygamberler tebliğ görevlerinde daima
hatırlatıcı konumunda bulunmuş, zorlayıcı
bir rol oynamamışlardır.

10.
Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak
kalmışlardır.
B)Gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini
lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek
hatalardan korunmuşlardır.
C)Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara
düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından
daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
D)Diğer insanlar gibi beşer oldukları halde
tebliğ ettiklerinden kendileri de
sorumludurlar.
E)Onlar tebliğiyle yükümlü oldukları konularda
gerçek dışı beyanlarda bulunmaktan veya
vahyi gizlemekten korunmuşlardır.

11.Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın
(vahyin) şekillerinden biri değildir?

A)Herhangi bir vasıta olmadan mananın kalbe
aktarılması, ilhâm veya rüyâ yoluyla
gerçekleşmesi
B)Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi
sezmesi
C)Allah’ın peygambere perde arkasından hitap
etmesi
D)Allah’ın görünmeden konuşması
E)Cebrail isimli meleğin aracılık etmesi

13.Aşağıdakilerden hangisi genel olarak
yapılan din tarifinin içinde yer almaz?

A)İnanca dayalı değerlendirmeler
B)Her türlü tavırlar
C)Zihinsel fonksiyonlar
D)Her tür davranışlar
E)Felsefi düşünceler

14.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla
ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret
bulan delillerden biri değildir?

A)Hudûs delili
B)İmkân delili
C)Gaye delili
D)Nizam delili
E)Şefkat delili

15.İnanmanın Türkçe’deki anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bir fikri tahlil etmek
B)Genel kanaatlere sahip olmak
C)Bir görüşe gönülden bağlanmak
D)Batıl inançları olmak
E)Hayati tecrübelere sahip olmak

16.Hadislerin, İslâm dini için belirlediği özel
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kolaylaştırılmış Haniflik
B)Hz. Peygamber’in örnek aile yaşantısı
C)Hz. Peygamber’in hayatı
D)Kur’ân Ahlâkı
E)Hz. İbrahim’in Sünneti

17.Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar
üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A)Boş kuruntu ve yalancı vaatlerle kandırmak
B)İnsan iradesine tamamen set çekmek
C)Allah’ın emirlerine isyan etmeye yöneltmek
D)Harama teşvik etmek
E)Vesvese vermek

18.Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin,
Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Silm
B)Selam
C)Eslem
D)İslâm
E)Müslim

19.İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca
benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir?

A)Katı ve uzlaşmaz
B)Müminleri kayıran
C)Başka din ve anlayışları umursamaz
D)Eklektik ve kayırmacı
E)Ilımlı ve mutedil

20.İnanç esaslarının en temel özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zamanın şartlarına göre değişmesi
B)Bazı esasların zaman içinde terk edilmesi
C)Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
D)Her millete şartlarına uygun inanç esası
uygulanması
E)Herkese içinden geldiği gibi inanmanın
serbest olması

CEVAP ANAHTARI:

1.A 2.D 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.E 9.C 10.C
11.B 12.B 13.E 14.E 15.C 16.A 17.B 18.D 19.E 20.C
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ