Dini Haberlerim

Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı !

Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı !

Afyonkarahisar Müftülüğünden Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım İlanı  

İlçe Müftülüklerimize bağlı bazı Kur’an Kurslarında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 3. ve
4. Dönemleri için aĢağıda belirtilen tablodaki yerlerde görevlendirilmek üzere bayan “Geçici
Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde aranan genel ve özel Ģartları taĢıyor olmak.
2. Diyanet ĠĢleri BaĢkan1ığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde
belirtilen “Ortak Nitelik” Ģartını taĢımak.
3. En az Ġmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Dini Yüksek Öğrenim düzeyine sahip olmak.
4. Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
5. 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 50 ve üzeri puan almıĢ olmak.

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dilekçe (Ġl Müftülüklerinden temin edilecektir. Sitemizde yayınlanan ilan ekinde de dilekçenin
bir örneği bulunmaktadır.)
2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
3. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya diploma tarihini ve diploma numarasını gösterir
mezuniyet belgesi.
4. 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
5. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi
6. Adli Sicil Belgesi
7. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
8. 4-6 YaĢ Kur’an Kurslarımız için en az 296 saatlik 4-6 yaĢ çocuk geliĢimi sertifikası aslı ve
fotokopisi.
9. Müracaatlar il veya ilçe müftülüklerine Ģahsen yapılacaktır.

C. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR:
1. Ġstekliler 15.01.2019 ila 28.01.2019 tarihleri arasında (Saat: 08:00) (Saat:17:30) tarihleri
arasında istenilen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Belgeleri eksik olanların
müracaatları kabul edilmeyecektir.
3. Sınav Müftülük Bilgi Evinde 29.01.2019 günü saat 09:00’da baĢlayacaktır. Sınavın aynı gün
Tamamlanamaması durumunda müteakip günler aynı vakitlerde devam edilecektir.
4. Ġl Müftülüğünce belirlenecek olan tarihlerde sınava katılmayanlar, müracaat etseler dahi sınav
hakkını kaybetmiĢ olacaktır.
5. Kimlik belgesini (Kimlik Kartı, Pasaport, Ehliyet) yanında getirmeyen adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaktır.
6. Mülakatta baĢarılı sayılmak için en az 70 Puan alınması Ģarttır.
7. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan baĢlamak suretiyle yapılacak olup
puanların eĢit olması halinde sırasıyla, 2018 KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, Hafız olana,
Eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
8. Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasına müteakip http://afyonkarahisar.diyanet.gov.tr
internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9. Sınav iĢlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazanmıĢ olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacağı gibi
görevlendirme yapılması halinde de görevle iliĢiği kesilecektir.
10. Terör örgütlerinde veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibata olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmeleri yapılmayacak,
görevlendirilmiĢ olsalar dahi görevlerine son verilecektir.
11.Mülakatta baĢarılı olup, kendisine görev verilenler görevlendirmeyi kabul etmedikleri takdirde
bir sonraki sınava kadar, görevlendirme hakkını kaybetmiĢ sayılacaklardır.
12. A, B ve C grubu Kur’an Kurslarında görev verilen Geçici Kur’an Kursu Öğreticilerinin, görev
yaptıkları kurslara kadrolu Kur’an Kursu öğreticisi atanması halinde görevleri sona erecektir.
13. Başvuru en fazla iki yer için yapılabilecektir.
Ġlanen duyurulur.

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ADI YERLEŞİM
YERİ KASABA/KÖY ADI ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ SAYISI

Başmakçı Köy Çığrı Köyü 1
Bayat Köy Akpınar Köyü 1
Çay Köy Aydoğmuş Köyü 1
Dazkırı Köy Akarca Köyü 1
Dazkırı Köy Karaağaç Kuyusu Köyü 1
Dinar Kasaba Tatarlı Kasabası 1
Dinar Köy Göçerli Köyü 1
Dinar Köy Çiçektepe Köyü 2
Dinar Köy Kadılar Köyü 1
Dinar Köy Kızıllı Köyü 1
Dinar Köy Tekin Köyü 1
Emirdağ Köy Türkmen Köyü 1
Hocalar Köy Akçadere Köyü 1
Hocalar Köy Yeşilhisar Köyü 1
Sultandağı Köy Yakasenek Köyü 1
Şuhut Köy Uzunpınar Köyü 1
Şuhut Köy Kulak Köyü 1
Şuhut Köy İsalı Köyü 1
Şuhut Köy Senir Köyü 1
Toplam 20

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ