Dini Haberlerim

2019 Yılı Atama Ve Nakil Talebinde Bulunacak Olanlara Duyuru !

2019 Yılı Atama Ve Nakil Talebinde Bulunacak Olanlara Duyuru !

2019 YILI ATAMA VE NAKİL TALEBİNDE BULUNACAK OLAN PERSONELE İLİŞKİN İLGİLİ
DUYURU

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;
1. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yapmaları,
2. Yukarıda zikredilen unvanlardaki personelden nakil talebinde bulunanların
Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu” nu, ilçe müftülerinin ise
buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu” nu doldurarak müracaatta bulunmaları,
3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,
4. Mazeret sebebiyle nakil talebinde bulunacak olanların, mazeretlerine ilişkin belgeleri ilgili sisteme
yüklemeleri ayrıca Başkanlığa göndermemeleri,
5. Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak sınıf ve grup hizmetine tabi personelden 01 Haziran 2019
tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,
6. Nakil talebinde bulunacak personelin ancak sistem üzerinde tanımlı olan münhal/münhal hale
gelebilecek yerleri tercih edebileceği,
7. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen bazı yerlere atama yapılabileceği
veya bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,
8. Atama onay tebliği yapılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63 üncü
maddelerinde zikredilen süreler içerisinde eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlamaları gerektiği,
aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemlerin yapılacağı,
9. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin aşağıda belirtilen
diğer maddelerini de dikkate alarak talepte bulunmaları,
Hususları ilgililere önemle duyurulur.

NOT:
1- Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.
2- Atama ve Nakil Talebinde bulunacak personel kendi kullanıcı adı ve şifresi ile dibbys.diyanet.gov.tr
adresine girerek müracaatlarını yapacaklardır.

ATAMA VE NAKİL TALEBİNDE BULUNURKEN ÖNCELİKLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN MADDELER

1. MADDE 20 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı
yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl
çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar.
2. MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-11/4/2018-30388) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü
saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Ancak, ilçe müftülerinin
dördüncü sınıf ilçelerdeki asgari hizmet süresi iki yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini
tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.
(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
3. MADDE 23 – (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün
sınıflarda çalışması esastır.
(4) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değiştirme durumlarının değerlendirilmesinde
EK-4, EK-5 ve EK-5/A formları dikkate alınır.
4. MADDE 24- (2) İl müftü yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre
yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu
hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki
illere atanabilir.
b) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce
görev yapmadığı illere atanabilir.
c) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.
5. MADDE 25 – (1) İlçe müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf
ilçeye atanabilir.
b) (Değişik:RG-11/4/2018-30388) İkinci veya birinci sınıf ilçelere müftü olarak atanabilmek için daha alt
sınıf ilçelerde ilçe müftüsü olarak veya ilçe müftülüğü ile beraber il müftü yardımcısı olarak toplam altı yıl
görev yapmış olmak esastır.
c) (Mülga:RG-11/4/2018-30388)
6. MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine
atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin
şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.
b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet
süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya
bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanır. Burada
asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, nüfus yoğunluğu ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak diğer gruplarda
yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak
üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.
b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna
bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi vaizi kadrosu bulunan illere veya bu illerin
ilçelerine atanabilir.

7. MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme
suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır:
(7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler,
bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilen
sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
8. MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde
bulunanların atamaları yapılabilir:
a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde
bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi
tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev
yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya
üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın
il veya ilçeye atanabilir.
b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı
uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin
bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu
yere, atanması suretiyle yapılabilir.
3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak
suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek
suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması
halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
(11/8/2015 tarihli ve 2015/8020 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin
birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi
itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir)
5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle
yapılabilir.
6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve
kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen
çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi
kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan
belgenin de eklenmesi gerekir.
(11/8/2015 tarihli ve 2015/8020 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin
birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi
itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir)
7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aile birliği mazereti sebebiyle nakil isteğinde
bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.
8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme
talebinde bulunamazlar.
c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer
değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından
birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare
makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir başka
yere atanabilir.
(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam
ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya
aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu
hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı
olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.
9. MADDE 39 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli
olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan
hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme
talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın Başkanlığın kadro
imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik
durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak
yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu
ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
10. MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların
kazanılmış hakları saklıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ